BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?

Over de Binnenvaart

Kredietunie Nederland

De organisatiestructuur

Binnen BKN word gewerkt met betaalde professionals en vrijwilligers.

Hiervoor is niet alleen gekozen op grond van kostenoverwegingen, maar ook uit oogpunt van solidariteit.


De Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV bestaat uit de leden van Binnenvaart Kredietunie Nederland. Die leden zijn aandeelhouders (hetzij kredietgevers of kredietnemers).

Ieder lid kan maximaal over èèn stem beschikken, ongeacht de grootte van zijn inleg of genomen krediet.


Bestuur

Het Bestuur bestaat uit minimaal drie bestuursleden. Het Bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal leden van het Bestuur vast. Bestuur zal uit zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris aanwijzen. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken.Het bestuur kan activiteiten delegeren aan apart te benoemen commissies. Binnen BKN functioneren een kredietcommissie en een coaching commissie. Deze commissies worden door het Bestuur begeleid.

Bestuur vertegenwoordigt zij de Binnenvaart Kredietunie Nederland.


Tevens  is er een Raad van Toezicht

Er is een Raad van Toezicht. Zijn taak is het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Binnenvaart Kredietunie Nederland en de met haar verbonden onderneming. De RvT staat het bestuur met raad terzijde en heeft inzagerecht in de boeken, bescheiden en gegevensdragers van de BKN.


Ledenraad

De Ledenraad staat het Bestuur bij in de bedrijfsvoering en adviseert over te nemen besluiten, de kwaliteit en omvang van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid. De Ledenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leden en fungeert als klankbord voor het Bestuur aangaande de leden. 


Commissies​​

De Intakecommissie bereidt de kredietaanvragen voor. De kredietcommissie analyseert en beoordeelt de kredietaanvragen en brengt hierover een advies uit aan het bestuur, dat uiteindelijk beslist over toekenning van de kredietaanvraag.

De Coachingcommissie: selecteert, benoemt en traint de coaches. 

De Kascontrolecommissie: onderzoekt de jaarrekening en brengt hier van verslag uit aan het bestuur.


Partners

De Binnenvaart Kredietunie Nederland is lid van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies.


Raad van Toezicht


Jan van Belzen

Connect via Linkedin >


Dominic Schrijer

Connect via Linkedin >

Bestuur

Elbert Visser

Voorzitter I Connect via Linkedin >Jacco Baars

Penningmeester I Connect via Linkedin >


Wim van Schaik

SecretarisJan Blonk

Bestuurslid | Connect via Linkedin >


Johan van Wolfswinkel

Bestuurslid | Connect via Linkedin>


Krijn de Blaeij

Bestuurslid | Connect via Linkedin >

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio