BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?

Over de Binnenvaart

Kredietunie Nederland u.a.

Organisatiestructuur

De Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. is een platte organisatie met een executief Bestuur dat rechtstreeks invloed uitoefent op het uitvoerende werk en dat werk ook in hoofdzaak zelf uitvoert. Daarbij wordt het Bestuur bijgestaan door vrijwilligers en betaalde professionals.


De Algemene Ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering bestaat uit de leden van BKN. De leden - zowel kredietgevers als kredietnemers - zijn de aandeelhouders van BKN. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering, ongeacht de grootte van inleg of genomen krediet. De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden van BKN. 


Bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt de Binnenvaart Kredietunie en is belast met zowel de constituerende (beleidsvorming) als dirigerende leiding (beleidsuitvoering).  Het Bestuur is zo samengesteld dat alle voor BKN noodzakelijke expertises aanwezig zijn: financiële expertise, technische expertise, kennis van en affiniteit met de beroepsgroep ‘binnenvaart’, ervaring in netwerken en administratieve ervaring. 


Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht  heeft primair een toezichthoudende en adviserende functie en houdt als zodanig  toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Binnenvaart Kredietunie. De RvT staat het bestuur met raad terzijde en heeft inzage in de boeken, bescheiden en gegevensdragers van BKN.


Commissies​​

Het  Bestuur heeft  uit zijn midden  twee commissies benoemd: de kredietcommissie en de coachingscommissie. Deze commissies rapporteren aan het Bestuur. De kredietcommissie analyseert en beoordeelt de kredietaanvragen en brengt hierover een advies uit aan het Bestuur. Het Bestuur beslist vervolgens over toekenning van de kredietaanvraag. De coachingscommissie selecteert, traint en begeleidt de coaches. 


Partners

De Binnenvaart Kredietunie Nederland is lid van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK).


Raad van Toezicht


Eric van Dam



Dominic Schrijer

Connect via Linkedin >

Bestuur

Elbert Visser

Voorzitter 

Connect via Linkedin >



Jaco Baars

Penningmeester 

Connect via Linkedin 


Wim van Schaik

Secretaris



Jan Blonk

Bestuurslid

Voorzitter Coachingscommissie

Connect via Linkedin >


Johan van Wolfswinkel

Bestuurslid 

Vice voorzitter

Connect via Linkedin>


Krijn de Blaeij

Bestuurslid

Voorzitter Kredietcommissie 

 Connect via Linkedin >

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio