BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Kredit aanvragen

Waarom zijn

kredietunies nodig?

Binnenvaartondernemers hebben grote problemen om financiering te verkrijgen in het reguliere financiële circuit, terwijl vanuit Nederland en Europa het belang van duurzaam vervoer over water wordt benadrukt. Sinds kredietcrisis maakt dat banken onderhevig zijn aan strengere eisen en daarmee samenhangend hogere interne kosten. Zij moeten strakkere voorwaarden hanteren en verlenen hierdoor minder krediet. Een grote groep ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kan hierdoor nergens terecht voor het financieren van groei, innovatie of noodzakelijke investeringen.


Aan de andere kant zijn er ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben. Zij kunnen via een kredietunie middelen beschikbaar stellen maar ook kennis overdragen. Deze combinatie van kapitaal, kennis en kunde draagt bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de binnenvaartbranche. In het buitenland kent men het fenomeen kredietunie al langer. In de USA wordt reeds een groot deel van het MKB op deze manier gefinancierd. 


Kredietverlening voor binnenvaartondernemers, door binnenvaartondernemers

Binnen de Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) verlenen binnenvaartondernemers krediet aan andere binnenvaartondernemers zonder tussenkomst van een bank. BKN is een coöperatieve vereniging en is en blijft daarmee eigendom van de individuele leden.


De voordelen van een kredietunie

Geen winstoogmerk 
Minimale overheadkosten, eventuele winsten worden verdeeld tussen de kredietnemers en kredietgevers. Hierover besluit de Algemene Ledenvergadering. 

Snel schakelen 

Geldstromen en rendementen blijven binnen de sector.

Kennis van de branche
Zowel de professionals als de vrijwilligers zijn afkomstig uit of nauw verwant aan de branche.

Goed kunnen inschatten van risico’s en mogelijkheden 
Goede analyses door praktijkmensen en coaching helpen ondernemers verder.

Directe betrokkenheid 
Leden kennen elkaar, een goed netwerk om ondernemerschap te faciliteren.


Het centrale kas model

Kredietunies worden opgezet volgens het centrale kas model (ook wel het klassieke- of risk sharing model genoemd). Hierbij wordt het krediet gefinancierd vanuit een centrale kas, die de middelen bevat van alle investerende ondernemers. Deze investerende ondernemers brengen vermogen in via obligaties. Wat mogelijk is gemaakt door de nieuwe Wet Toezicht Kredietunies 2016.


De kredietunie beoordeelt  elke kredietaanvraag en verstrekt, na goedkeuring van de kredietcommissie, het krediet. Het risico wordt op deze wijze gespreid over alle leden van de kredietunie. Er worden voorzieningen getroffen om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is er sprake van een beperkt risico, maar ook van een wat beperkter rendement. Het risicoprofiel van een kredietunie is hierdoor anders (lager!) dan bij financiering via crowdfunding.Werkwijze


Financieren zonder winstoogmerk en met maatwerk

BKN doet zorgvuldig vooronderzoek naar de kredietwaardigheid van een aanvrager. Vanaf het moment van de aanvraag is er persoonlijk contact met een medewerker van BKN. De filosofie van BKN is, dat op deze manier een aanvrager zo goed mogelijk geholpen wordt bij het vinden van passende financiering. Een ander voordeel van persoonlijke aandacht is dat het risicoprofiel van een investering kleiner is, doordat er echt kennis is over de aanvrager en zijn ondernemersvaardigheden. 
Binnen BKN worden kredietaanvragen door een kredietcommissie  beoordeeld. Deze kredietcommissie kan professionele externe partijen inschakelen om de kredietbeoordeling te doen. De kredietcommissie adviseert het bestuur van BKN om een aanvraag al of niet te honoreren. Het bestuur neemt op basis van dit advies een besluit.De Coach


Voor ondernemers door ondernemers

Voor een kredietaanvrager is coaching een verplicht onderdeel van een kredietovereenkomst. De coach ondersteunt de binnenvaartondernemer/kredietnemer met advies en heeft als doel deze succesvoller te maken om zo ook een waardige concurrent te zijn, waar ieder lid weer voordeel van heeft. Coaching is ook een van de manieren om het risicoprofiel in een kredietunie te verlagen.


Toewijzing coach

In principe wordt van ieder lid van BKN gevraagd zich beschikbaar te stellen als coach. Het bestuur stelt vast of voldaan wordt aan het profiel van coach: een coach heeft in ieder geval specifieke branchekennis en brede ondernemerservaring. De kredietnemer maakt een keus uit minimaal twee coaches, waarna het bestuur de coach toewijst.


Overleg coach en kredietnemer

Kredietnemer en coach overleggen minimaal vier keer per jaar over de voortgang van de onderneming zoals strategie, investeringen, bedrijfsvoering. De daarbij behorende informatie en cijfers worden door de coach vastgelegd en gedeeld in de coaching commissie. Het bestuur ontvangt regelmatig een algemeen overzicht vanuit de coaching commissie. 


Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio