BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Krediet aanvragen

Waarom

kredietunies?

Ondernemers hebben vaak problemen om financiering te verkrijgen in het reguliere financiële circuit. Een grote groep ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kan hierdoor nergens terecht voor het financieren van groei, innovatie of noodzakelijke investeringen.

Tegelijkertijd zijn er (oud)ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben. Zij kunnen via een kredietunie middelen beschikbaar stellen en ook hun kennis overdragen.

Een kredietunie brengt op een ouderwetse manier vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar.  In het buitenland kent men het fenomeen kredietunie al langer. In de USA wordt een groot deel van het MKB op deze manier gefinancierd. 

BKN is een coöperatieve vereniging en is eigendom van de individuele leden. 


Voordelen kredietunie

* Geen winstoogmerk 

* Snel schakelen 

* Optimale kennis van de branche
* Geldstromen blijven binnen de sector

* Goede analyses door praktijkmensen

* Realistische inschatting van mogelijkheden en risico's 

* Coaching helpt ondernemers verder


Kredietverlening voor binnenvaartondernemers

       ---- Voor binnenvaartondernemers door binenvaartondernemers -----

Voor de binnenvaartsector is de Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a.  (BKN) dé kredietunie.  Ondernemers en oud ondernemers in de binnenvaartsector verlenen zonder tussenkomst van een bank krediet aan andere binnenvaartondernemers. 


Het centrale kas model

BKN werkt volgens het centrale kas model.  Investerende ondernemers brengen vermogen in via obligaties die de kredietunie uitgeeft.  De centrale kas bevat de ingebrachte middelen van alle investerende ondernemers. Vanuit deze centrale kas worden kredieten tot maximaal Euro 500.000,- gefinancierd. Op deze manier wordt risico gespreid over alle leden van de kredietunie. Ook treft BKN voorzieningen om het risico dat een lening niet geheel wordt terugbetaald op te vangen. Het risicoprofiel is hierdoor lager dan bij financiering via bijvoorbeeld crowdfunding. Wel is er sprake van een wat beperkter rendement.


Werkwijze


Financiering op maat zonder winstoogmerk 

Vanaf het moment van aanvraag van een financiering heeft een medewerker van BKN persoonlijk contact met de aanvrager. Er wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de kredietwaardigheid van de aanvrager en zijn ondernemersvaardigheden.  BKN helpt aanvragers zo goed mogelijk bij het vinden van passende financiering en bewaakt het risicoprofiel van de investeringen.
De BKN-kredietcommissie  beoordeelt de kredietaanvragen. Deze commissie kan daarbij zo nodig professionele externe partijen inschakelen. De kredietcommissie adviseert het bestuur van BKN om een aanvraag al of niet te honoreren. Op basis van dit advies neemt het bestuur een besluit.


Coaching


Ondernemers succesvol(ler) maken

Bij verlening van een krediet is coaching een verplicht onderdeel van de kredietovereenkomst. Een BKN-coach heeft specifieke branchekennis en brede ondernemerservaring en ondersteunt de binnenvaartondernemer/kredietnemer met adviezen. Doel is de ondernemer succesvol(ler) te maken. Coaching is voor BKN tevens een instrument om het risicoprofiel van de investeringen te bewaken.


Toewijzing coach

Ieder lid van BKN wordt gevraagd zich beschikbaar te stellen als coach. De coachingscommissie beziet of iemand voldoet aan het profiel van coach zoals BKN dat heeft opgesteld. Kredietnemers krijgen de keuze uit minimaal twee coaches, waarna de kredietnemer de coach van zijn keuze krijgt toegewezen.  


Overleg 

Kredietnemer en coach overleggen over de voortgang van de onderneming. Daarbij komt de bedrijfsvoering - met onderwerpen als strategie en investering - ter sprake.  De coach adviseert en doet verslag van zijn bevindingen aan de coachingscommissie. De coachingscommissie rapporteert aan het bestuur.


                                                Een coach adviseert. 

                          De beslissingsbevoegdheid blijft bij de ondernemer!


Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio