Kredietverlening
in de binnenvaart


Toegang tot bedrijfskrediet

Waarom kredietunies?


Ondernemers hebben vaak problemen om financiering te verkrijgen in het reguliere financiële circuit. Een grote groep ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben hierdoor moeite met het financieren van groei, innovatie of noodzakelijke investeringen. Tegelijkertijd zijn er (oud)ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben. Zij kunnen via een kredietunie financiële middelen beschikbaar stellen en ook hun kennis overdragen.

Vraag en aanbod

Een kredietunie brengt op een ouderwetse manier vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar. In het buitenland kent men het fenomeen kredietunie al langer. In de USA wordt een groot deel van het MKB op deze manier gefinancierd. BKN is een coöperatieve vereniging en is eigendom van de individuele leden.Wat zijn de voordelen van een kredietunie?

- Geen winstoogmerk

- Snel schakelen

- Optimale kennis van de branche- Geldstromen blijven binnen de sector

- Goede analyses door praktijkmensen

- Realistische inschatting van mogelijkheden en risico's

- Coaching helpt ondernemers het beste uit zichzelf te halen

Kredietverlening voor binnenvaartondernemers

Voor de binnenvaartsector is de Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland u.a. (BKN) dé kredietunie. Ondernemers en oud ondernemers in de binnenvaartsector verlenen zonder tussenkomst van een bank krediet aan andere binnenvaartondernemers.


Het centrale kas model

BKN werkt volgens het centrale-kas-model. Investerende ondernemers brengen vermogen in via obligaties die de kredietunie uitgeeft. De centrale kas bevat de ingebrachte middelen van alle investerende ondernemers. Vanuit deze centrale kas worden kredieten tot maximaal Euro 500.000,- gefinancierd. Op deze manier wordt risico gespreid over alle leden van de kredietunie.


BKN treft ook voorzieningen om het risico dat een lening niet geheel wordt terugbetaald op te vangen. Het risicoprofiel voor de belegger is hierdoor lager dan bij financiering via bijvoorbeeld crowdfunding. Wel is er sprake van een wat beperkter rendement.


Werkwijze


Financiering op maat zonder winstoogmerk
Vanaf het moment van aanvraag van een financiering heeft een medewerker van BKN persoonlijk contact met de aanvrager. Er wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de kredietwaardigheid van de aanvrager en zijn ondernemersvaardigheden.

BKN helpt aanvragers zo goed mogelijk bij het vinden van passende financiering en bewaakt het risicoprofiel van de investeringen.

De BKN-kredietcommissie beoordeelt de kredietaanvragen. Deze commissie kan daarbij zo nodig professionele externe partijen inschakelen. De kredietcommissie adviseert het bestuur van BKN om een aanvraag al of niet te honoreren. Op basis van dit advies neemt het bestuur een besluit.Coaching


Ondernemers succesvol(ler) maken
Bij verlening van een krediet is coaching een verplicht onderdeel van de kredietovereenkomst. Een BKN-coach heeft specifieke branchekennis en brede ondernemerservaring en ondersteunt de binnenvaartondernemer/kredietnemer met adviezen. Doel is de ondernemer succesvol(ler) te maken. Coaching is voor BKN tevens een instrument om het risicoprofiel van de investeringen te bewaken.

Toewijzing coach
Ieder lid van BKN wordt gevraagd zich beschikbaar te stellen als coach. De coachingscommissie beziet of iemand voldoet aan het profiel van coach zoals BKN dat heeft opgesteld. Kredietnemers krijgen de keuze uit minimaal twee coaches, waarna de kredietnemer de coach van zijn keuze krijgt toegewezen.

Overleg
Kredietnemer en coach overleggen over de voortgang van de onderneming. Daarbij komt de bedrijfsvoering - met onderwerpen als strategie en investering - ter sprake. De coach adviseert en doet verslag van zijn bevindingen aan de coachingscommissie. De coachingscommissie rapporteert aan het bestuur.


Een coach adviseert,
de beslissingsbevoegdheid
blijft bij de ondernemer.

Krediet aanvragen?

Dien een kredietaanvraag in op de pagina 'aanvragen'. De Binnenvaart Kredietunie neemt vervolgens contact met u op om uw aanvraag in gang te zetten.