BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?

Veelgestelde

Vragen

Wat is een kredietunie?

In een kredietunie lenen ondernemers uit eenzelfde branche of uit eenzelfde regio geld aan andere ondernemers uit die branche of regio en ondersteunen hen met een coach. 


Welke vormen van kredietunies zijn er?

Twee modellen
Kredietunies kunnen opgezet worden volgens twee modellen. Voor de ondernemer die krediet krijgt bestaat er geen verschil tussen de twee modellen. Voor de ondernemer die investeert is er wel verschil.


1. Het centrale kas model, ook wel klassiek of risk sharing model genoemd

Het krediet wordt gefinancierd vanuit een centrale kas die de middelen bevat van alle investerende ondernemers. De investerende ondernemers brengen vermogen in via ledencertificaten.  Daarnaast voorziet de kredietunie zich van vreemd vermogen door uitgifte van obligaties en door vermogen van derden aan te trekken. 

Door kredieten te verstrekken uit een centrale kas worden risico's gespreid over alle leden van de kredietunie. Ook  worden, om risico's te beperken, voorzieningen getroffen om leningen die niet geheel worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is er bij het centrale kas model sprake van een beperkt risico, maar ook van een wat beperkter rendement.


2. Het bemiddelingsmodel, ook wel community funding genoemd 

In dit model zet een kredietunie  een goedgekeurde kredietaanvraag op een investeringsplatform open voor de leden. Die leden kunnen vervolgens daarop inschrijven. Een ondernemer wordt op deze manier gefinancierd door een aantal investerende leden. Bij dit model loopt een krediet dus niet via de kas van de kredietunie. Er wordt  dan ook geen geld aangetrokken door de kredietunie. 

Omdat het risico  alleen wordt opgevangen door de (enkele) ondernemers die in een bepaalde kredietvraag investeren, is de risicospreiding beperkter dan bij het centrale kas model. Met andere woorden: investeerders lopen meer risico.  Het risico is bovendien ook hoger omdat de kredietunie geen voorzieningen aanhoudt om leningen die niet (geheel) worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor kan het rendement hoger zijn. Omdat het risico alleen  door de ondernemers die in één bepaalde kredietvraag investeren wordt opgevangen, is voor dit model  ontheffing nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  


Voor welk model kredietunie kiest BKN?

BKN kiest voor het centrale kas model: BKN verstrekt het krediet en loopt ook het risico. De individuele kredietgevende leden lopen bij dit model dus een geringer risico dan bij het bemiddelingsmodel.


Waarin verschilt BKN van een bank?

BKN leent geld van (oud)ondernemers in de binnenvaartsector en leent dat uit aan nieuwe of bestaande ondernemers in de binnenvaart. Daarnaast is een van de kredietvoorwaarden, dat de kredietnemer vanuit BKN een coach krijgt.


Wie kunnen lid worden van BKN?

Na schriftelijke toestemming van het bestuur:

  • Kredietnemende partij: natuurlijke en rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig vracht en/of personen vervoeren of in het verleden vervoerd hebben over de Europese binnenwateren en gevestigd zijn in Nederland dan wel hun hoofdzetel in Nederland hebben.
  • Kredietgevende partij: iedereen die ondernemer is (geweest) in de binnenvaartsector kan lid worden en geld investeren.


Hoeveel rente wordt er vergoed aan kredietgevende leden?

BKN werkt met het centrale kas model. Dat betekent dat er een lager risico is voor de kredietverstrekker. Dit brengt mee dat ook rekening moet worden gehouden met een iets lager rendement dan bij het bemiddelingsmodel.


Waarom geeft het bemiddelingsmodel een hoger rendement?

 In de financiële wereld geldt de regel dat een hoog risico ook een hoog rendement dient op te leveren en een laag risico een laag rendement. Bij het bemiddelingsmodel wordt het risico niet gespreid over de leden. Daardoor loopt de kredietverstrekker veel eerder het risico dat hij zijn geld kwijt raakt. Die kans is bij het centrale kas model veel kleiner. Vandaar het lagere rendement.  


Kun je bij het door BKN gekozen model je geld ook kwijt raken?

Ja dat kan. Een kredietverstrekker loopt bij BKN meer risico, dan wanneer hij zijn geld op  een spaarrekening zet. Daarom biedt BKN dan ook meer rente dan op een spaarrekening gerealiseerd kan worden. Maar - nogmaals - het risico is kleiner dan bij het bemiddelingsmodel.


Welk risico loop je?

Omdat er bij BKN sprake is van een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid van de leden, reikt het risico voor individuele leden niet verder dan het bedrag van hun inleg.


Wat gebeurt er met eventuele winst?

BKN heeft geen winstoogmerk. Is er toch sprake van winst, dan besluit de Algemene Ledenvergadering over de bestemming daarvan. 


Ik heb mijn schip en bedrijf verkocht en ben in die zin geen ondernemer meer. Kan ik toch in BKN geld inleggen?

Ja, dat kan. Omdat u ondernemer in de binnenvaart bent geweest, gaat men ervan uit dat u bekend bent met de risico’s. Wanneer u geen ondernemer in de binnenvaart bent geweest mag het niet. Let op dat BKN buiten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) valt en u dus extra risico loopt. 


Waarom kunnen personen die geen ondernemer zijn of zijn geweest, maar de binnenvaart een warm hart toedragen geen lid worden en geld investeren in BKN?

BKN valt buiten toezicht van de AFM  en DNB. Kredietgevende leden worden derhalve niet beschermd door de AFM en DNB.  AFM en DNB gaan er namelijk van uit dat (ex)ondernemers in de binnenvaartsector voldoende branchekennis hebben om de risico’s in die sector te kunnen inschatten. Voor wie geen ondernemer is (geweest) in deze sector ligt dat anders, vindt men. 


Wat is de rol van de coach?

De coach stimuleert, motiveert en inspireert de kredietnemer om het beste resultaat uit zichzelf en zijn/haar bedrijf te halen.  

Coaching is een vereiste voor verstrekking van een krediet door BKN. Het is niet alleen in het belang van de kredietverstrekkers (beperking van het risico) dat de kredietvragende ondernemer een coach krijgt toegewezen.  Het is ook in het voordeel van de (startende)  ondernemer. Die krijgt met de coach een sparring partner.

De beslissingsbevoegdheid blijft berusten bij de ondernemer zelf. De coach adviseert alleen. 


Wie neemt de beslissingen binnen BKN?

BKN is een coöperatieve vereniging. Belangrijke beslissingen worden genomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Te denken valt aan het aanstellen van bestuursleden, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. De dagelijkse leiding van BKN berust bij het Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur. 


Kan ik zelf bepalen in welk krediet wordt geïnvesteerd?

Nee, bij het centrale kas model waarmee BKN werkt is dat niet mogelijk. 


Verschaft BKN zelf de kredieten en zo ja, tot welk bedrag?

 BKN verstrekt  kredieten tot een maximum van EUR 500.000,- per kredietnemend lid.

Waarom zou ik een krediet bij BKN aanvragen?

Kredietverstrekking door BKN is een alternatief voor de gangbare bankfinancieringen. Maar dat niet alleen. BKN beschikt over veel expertise in de binnenvaartbranche. Dit, gevoegd bij het feit dat BKN geen winstoogmerk heeft, zorgt ervoor dat BKN bij elke aanvraag het belang van de aanvrager optimaal voor ogen heeft.

Daarnaast biedt de BKN-coach als sparring partner en adviseur voor elke ondernemer veel meerwaarde. 


Ik ga een schip kopen, kan ik voor de financiering een aanvraag indienen bij de Kredietunie?

Ja, dat kan. Ga in de menubalk naar het tabblad 'Aanvragen'. U ziet daar welke stukken u moet aanleveren.

Ik wil mijn financiering bij de bank aflossen, kan ik daarvoor een lening krijgen bij de kredietunie?

Een dergelijke vraag  zal door BKN op dezelfde manier worden beoordeeld als de aankoop van een schip.


Verstrekt BKN ook samen met een bank een financiering?

Dat wordt niet bij voorbaat uitgesloten. In de praktijk stuit dit op het bezwaar dat een bank meestal eerste hypotheekhouder is. Dat is voor BKN niet acceptabel, tenzij daar een voor beide partijen werkbare oplossing voor gevonden wordt.


Geeft BKN ook advies bij de aankoop van een schip?

De aankoop van een schip is geheel de verantwoordelijkheid van de koper. Wel heeft BKN voor (potentiële) kopers een handreiking samengesteld: 'Schip kopen? Waarop letten...' Deze handreiking helpt de koper om bij aankoop van een schip geen belangrijke punten over het hoofd te zien en biedt tevens  een (model) voorlopig koopcontract met nuttige tips.

De handreiking is gratis voor leden, maar ook door niet-leden te bestellen bij secretaris@binnenvaartkredietunie.nl


Waar kan ik me aanmelden als lid?

Ga in de menubalk naar het tabblad 'Deelnemen'. Daar vindt u de knop 'Nu lid worden van BKN'.


Meer weten? Vraag het BKN-Informatiememorandum aan.

BKN geeft geen prospectusplicht. Toch wil het Bestuur alle informatie verstrekken, die nodig is om een weloverwogen oordeel te kunnen vormen omtrent BKN. Het Bestuur doet dat in de vorm van een informatiememorandum. Dit memorandum biedt relevante informatie. Echter, de informatie is minder uitgebreid dan een wettelijk verplicht prospectus zou bieden.

Overweegt u om lid te worden van BKN? Vraag dan dit memorandum aan. Dat kan met de knop hieronder, onder vermelding van: 'Aanvraag informatiememorandum'.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio