BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?

Veelgestelde

Vragen

Wat is een kredietunie?

In een kredietunie lenen ondernemers uit dezelfde branche of uit dezelfde regio geld aan andere ondernemers uit die branche of regio en ondersteunen hen d.m.v. een coach. 


Waarin verschilt de Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) van een bank?

BKN leent geld van (ex)  (binnenvaart-)ondernemers en leent dat uit aan nieuwe of bestaande ondernemers  in de binnenvaart.

Daarnaast krijgt een ondernemer die krediet verstrekt vanuit de BKN verplicht een coach toegewezen.


Wie kunnen er lid worden van de BKN?

Na schriftelijke toestemming van het bestuur:

  • Wat betreft de kredietnemende partij: natuurlijke en rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig vracht en/of personen vervoeren of in het verleden vervoerd hebben over de Europese binnenwateren en gevestigd zijn in Nederland dan wel hun hoofdzetel in Nederland hebben.
  • Wat betreft de kredietgevende partij: Iedereen die ondernemer is (geweest) in de binnenvaart kan lid worden en geld investeren.


Welke vormen van Kredietunies zijn er?

Twee modellen
Kredietunies kunnen opgezet worden volgens twee modellen. Voor de ondernemer die krediet krijgt bestaat er geen verschil tussen de twee modellen. Voor de ondernemer die investeert in een kredietunie wel.


1. Het centrale kas model (ook wel klassieke of risk sharing model genoemd).  Hierbij wordt het krediet gefinancierd vanuit een centrale kas die de middelen bevat van alle investerende ondernemers. Deze investerende ondernemers brengen vermogen in via ledencertificaten. De inleg is niet opvorderbaar. Onder de aanstaande wet Toezicht Kredietunies mogen hiervoor ook obligaties en deposito’s worden gebruikt, dan zullen de gelden wel opvorderbaar zijn. De kredietunie beoordeelt vervolgens de kredietaanvraag en verstrekt het krediet. Het risico wordt op deze wijze gespreid over alle leden van de kredietunie. Er worden voorzieningen getroffen om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is er sprake van een beperkt risico maar ook een wat beperkter rendement.


2. Het community funding model (ook wel bemiddelingsmodel genoemd). In dit model beoordeelt de kredietunie de kredietaanvraag en als zij die goedkeurt zet zij de aanvraag open op het investeringsplatform voor de leden. Investerende ondernemers die lid zijn van de kredietunie schrijven in op die investeringen waaraan zij willen meedoen. Een ondernemer wordt gefinancierd door 5-25 verschillende investerende leden. Het krediet loopt dus niet via de kas van de kredietunie. Risicospreiding vindt plaats tussen de ondernemers die in een bepaalde kredietvrager investeren. Er wordt dus geen geld aangetrokken door de kredietunie dus ook geen opvorderbaar geld. Het risico is hoger omdat er geen voorzieningen worden aangehouden om leningen die niet worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is het rendement echter ook hoger. Er is voor dit model wel een ontheffing nodig van de AFM.


De BKN kiest vooralsnog voor het Risk Sharing model waarbij de BKN het krediet verstrekt en ook het risico loopt. De individuele kredietgevende leden lopen dus een kleiner risico.


Hoeveel rente wordt er vergoed aan kredietgevende leden?

Ook dat is, naast andere factoren, afhankelijk van het soort model waar voor gekozen is. 
Er is besloten om in eerste instantie te starten met het Risk Sharing model, hetgeen betekent dat er een lager risico is voor de kredietverstrekker. Dit leidt ertoe dat ook rekening dient te worden gehouden met een iets lager rendement.


Waarom wordt bij het community funding model dan wel 6% of meer betaald?

Bij het community funding model loopt u alle risico zelf! En in de financiële wereld geld de regel dat een hoog risico ook een hoog rendement moet opleveren en een laag risico een laag rendement. Dit is eenvoudig te verklaren omdat u bij een hoog risico ook een groot risico loopt dat u uw geldt kwijt raakt. Die kans is met een Risk Sharing model  veel kleiner.


Kun je bij het door de BKN gekozen Risk Sharing model je geld ook kwijt raken?

Ja dat kan, ook al is de kans hierop kleiner dan bij  het Community Funding model, toch is de kans aanwezig. Ook hier geldt  weer dat u meer risico loopt dan op een spaarrekening en daardoor ook meer rente vergoed krijgt dan op een spaarrekening.

Welk risico loop je?

Omdat er bij BKN sprake is van een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid van de leden reikt het risico niet verder dan tot het bedrag dat men heeft ingelegd.


Wat gebeurt er met de winst?

Van de winst zal allereerst een deel worden toegevoegd aan de reserves en de daarna resterende winst komt ten goede aan de leden.


Ik heb mijn schip en bedrijf verkocht en ben in die zin geen ondernemer meer. Mag ik in BKN geld inleggen?

Ja, dat mag. Doordat u ondernemer in de binnenvaart bent geweest gaat men ervan uit dat u bekend bent met de risico’s. Wanneer u geen ondernemer bent geweest mag het niet. Let op dat wij buiten toezicht van de AFM en NB vallen en u dus extra risico loopt. 


Waarom kunnen personen die geen ondernemer zijn of zijn geweest en binnenvaart een warm hart toedragen niet lid worden en geld investeren in de BKN?

De BKN valt buiten toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en buiten toezicht van de Nederlandse Bank (NB). Kredietgevende leden worden in die zin niet beschermd door de AFM en de NB, omdat men ervan uitgaat dat de ondernemers voldoende branche kennis hebben om de risico’s  in te kunnen schatten.

Wie geen ondernemer is (geweest) heeft die kennis veelal niet is het idee er achter.


Wat is de rol van de coach?

De coach stimuleert, motiveert en inspireert de kredietnemer om het beste resultaat uit zijn/haar bedrijf te halen. De coaching is juist een vereiste voor verstrekking van een krediet door BKN.


Wie neemt de beslissingen binnen de kredietunie?

Een kredietunie is een coöperatieve vereniging. Grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Grote beslissingen zijn o.a. het aanstellen van het bestuur, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. De dagelijkse leiding van de kredietunie berust bij het bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Kan ik zelf bepalen in welk krediet wordt geïnvesteerd?

Nee, in het Risk Sharing model, dat BKN heeft gekozen, niet. 


Verschaft de kredietunie zelf de kredieten en zo ja, tot welk bedrag?

Bij het door BKN vooralsnog gekozen Risk Sharing model verstrekt de kredietunie uitsluitend geld tot een maximum van EUR 250.000,== per kredietnemend lid.

Waarom zou ik een krediet bij de kredietunie aanvragen?

Kredietverstrekking door de Kredietunie dient als alternatief voor de gangbare bankfinancieringen.
Kenmerkend is dat telkens een coach aan de kredietverschaffing wordt meeverbonden. Dit is in het belang van de inleggers van het krediet maar tevens in het belang van de kredietvragende ondernemer die een sparring partner meekrijgt. De beslissingsbevoegdheid blijft overigens berusten bij de ondernemer zelf. De coach treedt alleen adviserend op en beslist zelf niet mee.

Ik ga een schip aankopen, kan ik voor de financiering een aanvraag indienen bij de Kredietunie?

Ja, dat kan. De website vermeldt welke stukken u moet aanleveren.

Ik wil mijn financiering bij de bank aflossen, kan ik daarvoor een lening krijgen bij de kredietunie?

Dat zal op dezelfde manier worden beoordeeld als de aankoop van een schip.


Is het ook mogelijk dat de kredietunie samen met een bank een financiering verstrekt?

Dat wordt niet bij voorbaat uitgesloten, maar het zal in de praktijk heel lastig worden, omdat de bank meestal eerste hypotheekhouder is en dat is voor de kredietunie niet acceptabel, dus daar zou voor beide partijen een werkbare oplossing gevonden moeten worden.


Waar kan ik me aanmelden als lid?

Dit kan via de knop Deelnemen.


Memorandum: bevat belangrijke informatie over de coöperatieve

Binnenvaart Kredietunie Nederland U.A. (BKN).

Hoewel het bestuur van BKN geen prospectusplicht heeft, hecht het bestuur eraan uitvoerig en duidelijk alle benodigde informatie te verstrekken die van belang is om een weloverwogen oordeel te kunnen vormen over BKN. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit te doen in de vorm van een informatie memorandum.

Potentiële leden van BKN kunnen dit informatie memorandum o.v.v. 'Aanvraag informatie memorandum' hieronder aanvragen.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio