Veelgestelde
​​​​​​​vragen

Kom meer te weten over BKN

Alles over BKN en binnenvaartkrediet

Benieuwd naar de mogelijkheden van kredietunies? Een kredietunie brengt ondernemers uit dezelfde branche samen, waarbij ze elkaar financieel ondersteunen en coachen. Lees hieronder meer over de verschillende vormen van kredietunies, rendementen, coaching en kredietaanvragen.

+-Over kredietunies
+-Wat is een kredietunie?
In een kredietunie lenen ondernemers uit eenzelfde branche of uit eenzelfde regio geld aan andere ondernemers uit die branche of regio en ondersteunen hen met een coach.
+-Welke vormen van kredietunies zijn er?

Er zijn twee modellen. Voor de ondernemer die krediet krijgt bestaat er geen verschil tussen de twee modellen. Voor de ondernemer die investeert is er wel verschil.


1. Het centrale kas model (risk sharing)

Kredieten worden gefinancierd vanuit een centrale kas die de middelen bevat van alle investerende ondernemers. De investerende ondernemers brengen vermogen in via ledencertificaten. Daarnaast voorziet de kredietunie zich van vreemd vermogen door uitgifte van obligaties en door aantrekken van vermogen van derden.

Door kredieten te verstrekken uit een centrale kas worden risico's gespreid over alle leden van de kredietunie. Om risico’s nog verder te beperken treft de kredietunie voorzieningen om leningen die niet (geheel) worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is er bij het centrale kas model sprake van een beperkt risico, maar ook van een wat beperkter rendement.

2. Het bemiddelingsmodel (community funding)

Bij dit model zet een kredietunie voor de leden een goedgekeurde kredietaanvraag op een investeringsplatform open. Die leden kunnen vervolgens daarop inschrijven. Een ondernemer wordt op deze manier gefinancierd door een aantal investerende leden. Het krediet loopt dus niet via de kas van de kredietunie. Er wordt dan ook geen geld aangetrokken door de kredietunie.

Bij het bemiddelingsmodel wordt het risico alleen opgevangen door de (enkele) leden die in een bepaalde kredietvraag investeren. De risicospreiding is daardoor beperkter dan bij het centrale kas model. Met andere woorden: investeerders lopen meer risico. Het risico is ook hoger omdat de kredietunie geen voorzieningen aanhoudt om leningen die niet (geheel) worden terugbetaald op te vangen. Daar staat tegenover dat hierdoor het rendement hoger kan zijn.

Omdat bij het bemiddelingsmodel het risico alleen door de ondernemers die in één bepaalde kredietvraag investeren wordt opgevangen, is voor dit model ontheffing nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

+-Volgens welk model werkt BKN?
BKN werkt volgens het centrale kas model: BKN verstrekt het krediet en loopt ook het risico. Individuele krediet gevende leden lopen bij dit model een geringer risico dan bij het bemiddelingsmodel.
+-Kan ik zelf bepalen in welk krediet ik investeer?
Nee, bij het centrale kas model waarmee BKN werkt is dat niet mogelijk.
+-Rendement en risico’s
+-Hoeveel rente wordt er vergoed aan krediet gevende leden?
BKN werkt met het centrale kas model. Dat betekent dat er een lager risico is voor de kredietverstrekker. Dit brengt mee dat ook rekening moet worden gehouden met een iets lager rendement dan bij het bemiddelingsmodel. Verder is de rente afhankelijk van de gebruikelijke factoren, zoals looptijd en economie.
+-Waarom geeft het bemiddelingsmodel een hoger rendement?
In de financiële wereld geldt de regel dat een hoog risico ook een hoog rendement dient op te leveren en een laag risico een laag rendement. Bij het bemiddelingsmodel wordt het risico niet gespreid over de leden. Daardoor loopt de kredietverstrekker veel eerder het risico dat hij zijn geld kwijt raakt. Die kans is bij het centrale kas model veel kleiner. Vandaar het lagere rendement.
+-Kun je bij het door BKN gekozen model je geld ook kwijt raken?
Ja dat kan. Een kredietverstrekker loopt bij BKN meer risico dan wanneer hij zijn geld op een spaarrekening zet. Daarom biedt BKN ook meer rente dan op een spaarrekening gerealiseerd kan worden. Maar - nogmaals - het risico is kleiner dan bij het bemiddelingsmodel.
+-Welk risico loop ik?
Omdat er bij BKN sprake is van een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid van de leden, reikt het risico voor individuele leden niet verder dan het bedrag van hun inleg.
Door kredieten te verstrekken uit een centrale kas worden risico's gespreid over alle leden van de kredietunie.
Om risico’s nog verder te beperken treft de kredietunie voorzieningen om leningen die niet (geheel) worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is er model sprake van een beperkt risico.
+-Wat gebeurt er met eventuele winst?
BKN heeft geen winstoogmerk. Is er toch sprake van winst, dan besluit de Algemene Ledenvergadering over de bestemming daarvan.
+-Vraag het BKN-Informatiememorandum aan

BKN geeft geen prospectusplicht. Toch wil het Bestuur alle informatie verstrekken, die nodig is om een weloverwogen oordeel te kunnen vormen omtrent BKN. Het Bestuur doet dat in de vorm van een informatiememorandum met relevante informatie. Echter, de informatie is minder uitgebreid dan een wettelijk verplicht prospectus zou bieden.

Overweegt u om lid te worden van BKN? Vraag ons informatiememorandum aan.

+-Lidmaatschap BKN
+-Wat betekent het dat BKN een coöperatieve vereniging is?
BKN is een coöperatieve vereniging. Belangrijke beslissingen worden genomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Te denken valt aan het aanstellen van bestuursleden, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. De dagelijkse leiding van BKN berust bij het Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur.
+-Wie kunnen lid worden van BKN?

Na schriftelijke toestemming van het bestuur kunnen zowel krediet nemende partijen als krediet gevende partijen lid worden van BKN.

Krediet nemende partijen: natuurlijke en rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig vracht en/of personen vervoeren of in het verleden vervoerd hebben over de Europese binnenwateren en gevestigd zijn in Nederland dan wel hun hoofdzetel in Nederland hebben.

Krediet gevende partijen:
ieder die ondernemer is (geweest) in de binnenvaartsector of aantoonbare affiniteit heeft met de sector kan lid worden en geld investeren.

+-Ik heb mijn schip en bedrijf verkocht en ben in die zin geen ondernemer meer. Kan ik toch in BKN geld inleggen?
Ja, dat kan. Omdat u ondernemer in de binnenvaart bent geweest, gaat men ervan uit dat u bekend bent met de risico’s. Let op dat BKN buiten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) valt en u dus extra risico loopt.
+-Waarom kunnen personen die geen ondernemer zijn of zijn geweest en geen aantoonbare affiniteit met de binnenvaart hebben, geen lid worden en geld investeren in BKN?
BKN valt buiten toezicht van de AFM en DNB. Krediet gevende leden worden derhalve niet beschermd door de AFM en DNB. AFM en DNB gaan er namelijk van uit dat (ex)ondernemers in de binnenvaartsector voldoende branchekennis hebben om de risico’s in die sector te kunnen inschatten. Voor wie geen ondernemer is (geweest), c.q. geen affiniteit heeft met deze sector ligt dat anders, vindt men.
+-Waar kan ik me aanmelden als lid?
Ga in de menubalk naar het tabblad 'Deelnemen'. Daar vindt u de knop 'Nu lid worden van BKN'.
+-Over coaching
+-Is coaching bij verstrekking van een krediet vereist?
Ja, coaching is een vereiste voor verstrekking van een krediet door BKN.
+-Wat is het belang van coaching?
Coaching beperkt niet alleen het risico voor de kredietverstrekkers, maar is ook in het voordeel van de (startende) ondernemer. Die krijgt met de coach een sparring partner.
+-Wat is de rol van een coach?
Een coach stimuleert, motiveert en inspireert de kredietnemer om het beste resultaat uit zichzelf en zijn/haar bedrijf te halen. De beslissingsbevoegdheid blijft echter altijd berusten bij de ondernemer zelf. Een coach adviseert alleen.
+-Krediet aanvragen bij BKN
+-Waarom zou ik een krediet bij BKN aanvragen?
Kredietverstrekking door BKN is een alternatief voor financiering door een bank. Maar dat niet alleen. BKN beschikt over veel expertise in de binnenvaartbranche. Dit, gevoegd bij het feit dat BKN geen winstoogmerk heeft, zorgt ervoor dat bij elke aanvraag het belang van de aanvrager optimaal behartigd wordt. Daarnaast biedt de BKN-coach als sparring partner en adviseur voor de (startende) ondernemer veel meerwaarde.
+-Tot welk bedrag verstrekt BKN krediet?
BKN verstrekt kredieten tot een maximum van EUR 500.000,- per krediet nemend lid.
+-Ik wil mijn financiering bij de bank aflossen. Kan ik daarvoor een lening krijgen?
Ja. Een dergelijke vraag zal door BKN op dezelfde manier worden beoordeeld als de aankoop van een schip.
+-Verstrekt BKN ook samen met een bank een financiering?
Dat wordt niet bij voorbaat uitgesloten. In de praktijk stuit dit op het bezwaar dat een bank meestal eerste hypotheekhouder is. Dat is voor BKN niet acceptabel, tenzij daar een voor beide partijen werkbare oplossing voor gevonden wordt.
+-Geeft BKN ook advies bij de aankoop van een schip?

De aankoop van een schip is geheel de verantwoordelijkheid van de koper. Wel heeft BKN voor (potentiële) kopers een handreiking samengesteld: 'Schip kopen? Waarop letten...' Deze handreiking helpt kopers om bij aankoop van een schip geen belangrijke punten over het hoofd te zien en biedt ook een (model) voorlopig koopcontract met nuttige tips.
De handreiking is gratis voor leden, maar is ook door niet-leden te bestellen bij secretaris@binnenvaartkredietunie.nl

+-Ik ga een schip kopen. Kan ik financiering vragen bij BKN?
Ja, dat kan. Ga in de menubalk naar het tabblad 'Aanvragen'. U ziet daar welke stukken u moet aanleveren.

Vraag het BKN-Informatie Memorandum aan