BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?

Veelgestelde

Vragen

Wat is een kredietunie?

In een kredietunie lenen ondernemers uit eenzelfde branche of uit eenzelfde regio geld aan andere ondernemers uit die branche of regio en ondersteunen hen met een coach. 


Welke vormen van kredietunies zijn er?

Twee modellen
Kredietunies kunnen opgezet worden volgens twee modellen. Voor de ondernemer die krediet krijgt bestaat er geen verschil tussen de twee modellen. Voor de ondernemer die investeert is er wel verschil.


1. Het centrale kas model, ook wel klassiek of risk sharing model genoemd

Het krediet wordt gefinancierd vanuit een centrale kas die de middelen bevat van alle investerende ondernemers. De investerende ondernemers brengen vermogen in via ledencertificaten.  Daarnaast voorziet de kredietunie zich van vreemd vermogen door uitgifte van obligaties en eventueel door vreemd vermogen van derden aan te trekken. 

Door kredieten te verstrekken uit een centrale kas worden risico's gespreid over alle leden van de kredietunie. Ook  worden om risico's te beperken voorzieningen getroffen om leningen die niet geheel worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is er bij het centrale kas model sprake van een beperkt risico, maar ook van een wat beperkter rendement.


2. Het community funding model, ook wel bemiddelingsmodel genoemd 

In dit model zet de kredietunie op een investeringsplatform een goedgekeurde kredietaanvraag open voor de leden. Die leden kunnen vervolgens daarop inschrijven. Een ondernemer wordt op deze manier gefinancierd door een aantal investerende leden. Bij dit model loopt een krediet dus niet via de kas van de kredietunie. Er wordt  ook geen geld aangetrokken door de kredietunie. 

Omdat het risico alleen wordt opgevangen door (enkele) ondernemers die in een bepaalde kredietvraag investeren, is de risicospreiding beperkter dan bij het centrale kas model. Met andere woorden investeerders lopen meer risico.  Bovendien is het risico ook hoger omdat de kredietunie geen voorzieningen aanhoudt om leningen die niet (geheel) worden terugbetaald op te vangen. Hierdoor is het rendement echter ook hoger. Voor dit model is wel ontheffing nodig van de Autoriteit Financiële markten (AFM),    omdat het risico alleen opgevangen wordt door de ondernemers die in één bepaalde kredietvraag investeren. 


Voor welk model kredietunie kiest BKN?

BKN kiest voor het centrale kas model model, waarbij BKN het krediet verstrekt en ook het risico loopt. De individuele kredietgevende leden lopen bij dit model dus een geringer risico.


Waarin verschilt BKN van een bank?

BKN leent geld van (oud)ondernemers in de binnenvaartsector en leent dat uit aan nieuwe of bestaande ondernemers in de binnenvaart. Daarnaast is een van de kredietvoorwaarden dat de kredietnemer vanuit BKN  een coach krijgt toegewezen.


Wie kunnen lid worden van BKN?

Na schriftelijke toestemming van het bestuur:

  • Kredietnemende partij: natuurlijke en rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig vracht en/of personen vervoeren of in het verleden vervoerd hebben over de Europese binnenwateren en gevestigd zijn in Nederland dan wel hun hoofdzetel in Nederland hebben.
  • Kredietgevende partij: iedereen die ondernemer is (geweest) in de binnenvaartsector kan lid worden en geld investeren.


Hoeveel rente wordt er vergoed aan kredietgevende leden?

BKN werkt met het centrale kas model. Dat betekent dat er een lager risico is voor de kredietverstrekker. Dit brengt mee dat ook rekening moet worden gehouden met een iets lager rendement.


Waarom wordt bij het community funding model wel 6% of meer betaald?

Dit is eenvoudig te verklaren. In de financiële wereld geldt de regel dat een hoog risico ook een hoog rendement dient op te leveren en een laag risico een laag rendement. Bij het community funding model loopt  de kredietverstrekker alle risico zelf. Dat brengt een hoog risico mee dat hij zijn geld kwijt raakt.  Die kans is bij het Risk Sharing model (centrale kas) veel kleiner. Vandaar ook het lagere rendement.  


Kun je bij het door de BKN gekozen model je geld ook kwijt raken?

Ja dat kan.  Ook hier geldt dat de kredietverstrekker bij BKN meer risico loopt dan bij een spaarrekening. Daarom biedt BKN ook meer rente dan op een spaarrekening te realiseren valt. Maar - nogmaals - de kans hierop is kleiner dan bij  het community funding model.


Welk risico loop je?

Omdat er bij BKN sprake is van een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid van de leden reikt het risico voor individuele leden niet verder dan het bedrag van hun inleg.


Wat gebeurt er met eventuele winst?

BKN heeft geen winstoogmerk. Is er toch sprake van winst, dan besluit de Algemene Ledenvergadering over de bestemming daarvan. 


Ik heb mijn schip en bedrijf verkocht en ben in die zin geen ondernemer meer. Mag ik in BKN geld inleggen?

Ja, dat mag. Omdat u ondernemer in de binnenvaart bent geweest, gaat men ervan uit dat u bekend bent met de risico’s. Wanneer u geen ondernemer in de binnenvaart bent geweest mag het niet. Let op dat wij buiten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) vallen en u dus extra risico loopt. 


Waarom kunnen personen die geen ondernemer zijn of zijn geweest, maar de binnenvaart een warm hart toedragen geen lid worden en geld investeren in BKN?

BKN valt buiten toezicht van de AFM  en DNB. Kredietgevende leden worden derhalve niet beschermd door de AFM en DNB, want AFM en DNB gaan ervan uit dat (ex)ondernemers in de binnenvaartsector  voldoende branche kennis hebben om zelf de risico’s in die sector in te kunnen schatten. Voor wie geen ondernemer is (geweest) in deze sector ligt dat anders, vindt men. 


Wat is de rol van de coach?

De coach stimuleert, motiveert en inspireert de kredietnemer om het beste resultaat uit zichzelf en zijn/haar bedrijf te halen.  Coaching is een vereiste voor verstrekking van een krediet door BKN.


Wie neemt de beslissingen binnen BKN?

BKN is een coöperatieve vereniging. Grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Te denken valt aan o.a. het aanstellen van bestuursleden, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. De dagelijkse leiding van BKN berust bij het Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur. 


Kan ik zelf bepalen in welk krediet wordt geïnvesteerd?

Nee, in het centrale kas model waarmee BKN werkt is dat niet mogelijk. 


Verschaft BKN zelf de kredieten en zo ja, tot welk bedrag?

 BKN verstrekt  uitsluitend kredieten tot een maximum van EUR 375.000 per kredietnemend lid.

Waarom zou ik een krediet bij BKN aanvragen?

In de eerste plaats is kredietverstrekking door BKN een alternatief voor de gangbare bankfinancieringen. Het is niet alleen in het belang van de kredietverstrekkers (beperking van het risico) dat de kredietvragende ondernemer een coach krijgt toegewezen.  Het is ook in het voordeel van de (startende)  ondernemer. Die krijgt in de coach  een sparring partner. De beslissingsbevoegdheid blijft overigens berusten bij de ondernemer zelf. De coach adviseert alleen. 


Ik ga een schip aankopen, kan ik voor de financiering een aanvraag indienen bij de Kredietunie?

Ja, dat kan. Ga naar het tabblad 'Aanvragen' in de menubalk. U ziet daar welke stukken u moet aanleveren.

Ik wil mijn financiering bij de bank aflossen, kan ik daarvoor een lening krijgen bij de kredietunie?

Een dergelijke vraag  zal door BKN op dezelfde manier worden beoordeeld als de aankoop van een schip.


Verstrekt BKN ook samen met een bank een financiering?

Dat wordt niet bij voorbaat uitgesloten. In de praktijk stuit dit op het bezwaar dat een bank meestal eerste hypotheekhouder is. Dat is voor BKN niet acceptabel, tenzij daar een voor beide partijen  werkbare oplossing voor gevonden wordt.


Waar kan ik me aanmelden als lid?

Ga naar het tabblad 'Deelnemen' in de menubalk. Onderaan dit blad vindt u de knop 'Nu lid worden van BKN'.


Meer weten? Vraag ons informatiememorandum aan.

Hoewel  BKN geen prospectusplicht heeft hecht het Bestuur eraan uitvoerig en duidelijk alle benodigde informatie te verstrekken die van belang is om een weloverwogen oordeel te kunnen vormen omtrent BKN. Het Bestuur heeft ervoor gekozen dit te doen in de vorm van een informatiememorandum. Dit  geeft weliswaar relevante informatie, maar niet alle informatie die verplicht zou zijn als er sprake was van een wettelijk verplicht prospectus.

Overweegt u om lid te worden van BKN, dan kunt u dit memorandum met de knop hieronder aanvragen onder vermelding van: 'Aanvraag informatiememorandum'.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio