BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?


Statuten BKN

pagina.069001.01.01/oprichting/HV
OPRICHTING
Heden, de drie en twintigste april -------------------------------------------------------------------------
tweeduizend vijftien verschenen voor mij, mr Caroline Helena Verstoep, notaris te ---------
Rotterdam: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. de heer mr Gerhardus Marcellinus Maria Hobbenschot, geboren te Haaksbergen
op een oktober negentienhonderd zestig, legitimatie: Nederlands rijbewijs met -------
nummer 4416167103, uitgegeven te Meppel op twintig augustus tweeduizend --------
zeven, wonende te 5343 AA Oss, Hescheweg 159, ongehuwd en niet geregistreerd
als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; ------------------------------------
2. de heer Jan Blonk, geboren te Rotterdam op een en twintig oktober --------------------
negentienhonderd negen en zestig, legitimatie: Nederlands paspoort met nummer --
NY01RJ851, uitgegeven te Krimpen aan den IJssel op vijftien april tweeduizend -----
veertien, wonende te 2926 VG Krimpen aan den IJssel, Fort Asperen 32, gehuwd; --
3. de heer Krijn de Blaeij, geboren te Terneuzen op drie december negentienhonderd
vijf en vijftig, legitimatie: Nederlands paspoort met nummer NNR943908, uitgegeven
te Terneuzen op zeven april tweeduizend veertien, wonende te 4532 JW Terneuzen,
Fahrenheitlaan 592, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het ---
geregistreerd partnerschap; -------------------------------------------------------------------------
hierna tezamen ook te noemen: "de oprichter". -------------------------------------------------------
De verschenen personen verklaarden een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid -
naar Nederlands recht op te richten, welke wordt geregeerd door de volgende: -------------
STATUTEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Definities -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
In deze Statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: -
Algemene Ledenvergadering: het orgaan van Kredietunie Binnenvaart Nederland dat --
wordt gevormd door de Leden dan wel een bijeenkomst van Leden (of hun ------------------
vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten; --------------------------------
Artikel: een artikel van de onderhavige Statuten; ----------------------------------------------------
Bestuur: het bestuur van Kredietunie Binnenvaart Nederland; -----------------------------------
Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland: het huishoudelijke -----
reglement zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering; -----------------------------
Kredietunie Binnenvaart Nederland U.A: een coöperatieve kredietvereniging; ------------
Ledencertificaten: de leningen die de Leden aan de Kredietunie Binnenvaart Nederland
kunnen verstrekken, zoals uiteengezet in Artikel 36; ------------------------------------------------
Ledenlijst: een door het Bestuur bijgehouden lijst met gegevens van de Leden van -------
Kredietunie Binnenvaart Nederland, zoals omschreven in Artikel 7; -----------------------------
Ledenovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Kredietunie Binnenvaart ---------
Nederland enerzijds en de Leden onderling anderzijds; --------------------------------------------
Ledenraad: een uit de Algemene Ledenvergadering gekozen aantal leden, ingesteld -----
conform Artikel 23 en met de taak zoals omschreven in Artikel 24; ------------------------------
Lid of Leden: een lid of de leden van Kredietunie Binnenvaart Nederland; -------------------
Lidmaatschap: alle rechten en verplichtingen van een Lid ten opzichte van Kredietunie -
Binnenvaart Nederland die voortvloeien uit de Statuten, reglementen en de ------------------
Ledenovereenkomst; ----------------------------------------------------------------------------------------
Obligaties: de leningen die de Leden aan de Kredietunie Binnenvaart Nederland kunnen
verstrekken, zoals uiteengezet in Artikel 36; -----------------------------------------------------------
Raad van Toezicht: het orgaan dat toezicht houdt op het Bestuur, ingesteld conform -----
Artikel 25 en met de taak zoals omschreven in Artikel 27; -----------------------------------------
2
Statuten: de statuten van Kredietunie Binnenvaart Nederland, zoals van tijd tot tijd van --
toepassing; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toezichthouders: instellingen die op grond van de Wet financieel toezicht, toezicht ------
uitoefenen op Vereniging van Kredietunies in Nederland of een Kredietunie; -----------------
Wet of Wet financieel toezicht: Wet op het financieel toezicht of krachtens de wet op ---
een Kredietunie van toepassing zijnde regelgeving, of de wet- en regelgeving die ----------
daarvoor in de plaats is getreden. ------------------------------------------------------------------------
Naam. Zetel en Aansprakelijkheid ---------------------------------------------------------------------
Artikel 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De naam van de coöperatie is Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland
U.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zij wordt in deze statuten ook genoemd: Kredietunie Binnenvaart Nederland. ---------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. ------------------------------------------------
3. De Leden van Kredietunie Binnenvaart Nederland, met inbegrip van de voormalige -
Leden, zijn niet aansprakelijk voor schulden van Kredietunie Binnenvaart Nederland
en zij zijn niet verplicht om in enig ten tijde van de ontbinding van Kredietunie --------
Binnenvaart Nederland blijkend tekort bij te dragen. ------------------------------------------
Doel --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kredietunie Binnenvaart Nederland heeft als doel het behartigen van de financiële --
belangen van haar Leden. Zij doet dit door: -----------------------------------------------------
a. het verstrekken van geldmiddelen aan de Leden, in het bijzonder ten behoeve -
van de bedrijfs- en beroepsuitoefening van de Leden. Kredietunie Binnenvaart -
Nederland zal slechts geldmiddelen verstrekken aan Leden die behoren tot de -
bij het Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland ---------------
vastgestelde beroepsgroep dan wel hun beroep of bedrijf uitoefenen (dan wel --
voornemens zijn uit te oefenen) binnen de bij het Huishoudelijk Reglement ------
Kredietunie Binnenvaart Nederland vastgestelde sectorale werkgebied. De -----
middelen worden verstrekt tegen door Kredietunie Binnenvaart Nederland ------
voldoende geachte zekerheid; ----------------------------------------------------------------
b. het aantrekken van gelden van de Leden dan wel van professionele particuliere
en institutionele beleggers in Nederland teneinde aan de uit het vorige lid -------
voortvloeiende geldelijke behoeften van de Leden te kunnen voldoen; en --------
c. het verrichten van (rechts)handelingen die bevorderlijk zijn te achten voor de ---
onder a. en b. omschreven doeleinden. ----------------------------------------------------
2. Kredietunie Binnenvaart Nederland heeft niet tot doel winst te maken anders dan ---
noodzakelijk voor het aanhouden van een voor de verantwoorde bedrijfsvoering -----
voldoende financiële reserve; -----------------------------------------------------------------------
3. Kredietunie Binnenvaart Nederland kan ten behoeve van haar Leden rechten --------
bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan die bij het doel en de aard van
Kredietunie Binnenvaart Nederland en Ledenovereenkomst passen. Kredietunie ----
Binnenvaart Nederland kan, krachtens besluit van het Bestuur, namens de Leden tot
handhaving van bedongen rechten in rechte optreden. --------------------------------------
4. Kredietunie Binnenvaart Nederland heeft de bevoegdheid om, in het belang van de -
Leden, eenzijdig de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Ledenovereenkomst
te wijzigen, te veranderen, te vernietigen, te herroepen of over te dragen. --------------
Taak -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Het doel van Kredietunie Binnenvaart Nederland als omschreven in Artikel 3 brengt onder
meer mee dat het tot haar taak behoort de belangen van haar Leden te bevorderen door
de gelden die Leden bij haar deponeren op verantwoorde wijze te beheren. -----------------
Lidmaatschap ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Lidmaatschap met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen is niet -----
overdraagbaar, tenzij het bepaalde in artikel 8 lid 2 van toepassing is. -------------------
2. Het Lidmaatschap staat alleen open voor natuurlijke personen en rechtspersonen ---
die: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. behoren tot de bij het Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart ---------
Nederland vastgestelde beroepsgroep dan wel hun beroep of bedrijf uitoefenen
(dan wel voornemens zijn uit te oefenen) binnen de bij het Huishoudelijk ---------
Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland vastgestelde sectorale ------------
werkgebied; en/of --------------------------------------------------------------------------------
b. vermogen beschikbaar hebben gesteld, of toegezegd beschikbaar te zullen -----
stellen, aan Kredietunie Binnenvaart Nederland. ----------------------------------------
Organen --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organen van Kredietunie Binnenvaart Nederland behoeven statutaire grondslag. ----------
Kredietunie Binnenvaart Nederland kent de navolgende organen: ------------------------------
- het Bestuur; ----------------------------------------------------------------------------------------------
- de Raad van Toezicht; --------------------------------------------------------------------------------
- de Algemene Ledenvergadering; en ---------------------------------------------------------------
- de Ledenraad. -------------------------------------------------------------------------------------------
De organen van Kredietunie Binnenvaart Nederland streven bij de uitoefening van hun ---
taken en bevoegdheden naar een behartiging van alle betrokken belangen binnen het ---
doel van Kredietunie Binnenvaart Nederland. ---------------------------------------------------------
Toelating van Leden. Ledenlijst ------------------------------------------------------------------------
Artikel 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Toelating van (nieuwe) Leden is slechts mogelijk indien voorafgaand aan de ----------
toelating de schriftelijke toestemming van het Bestuur is verkregen. ----------------------
2. Een nieuw Lid zal bij aanvang van het lidmaatschap toetreden tot de --------------------
Ledenovereenkomst. ----------------------------------------------------------------------------------
3. Een nieuw Lid zal bij aanvang van het lidmaatschap die bedragen voldoen als -------
vastgesteld door het Bestuur. -----------------------------------------------------------------------
4. Een schriftelijke aanvraag tot het Lidmaatschap moet worden overgelegd aan het ---
Bestuur conform het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement. Bij afwijzing door het
Bestuur van een aanvraag tot toelating kan de Algemene Ledenvergadering alsnog
tot toelating besluiten. ---------------------------------------------------------------------------------
5. Het Bestuur houdt een Ledenlijst bij, waarin de volgende gegevens worden vermeld:
a. de namen en adressen van de Leden; en -------------------------------------------------
b. de data van de aanvang en de beëindiging van het Lidmaatschap van elk Lid. -
Beëindiging Lidmaatschap ------------------------------------------------------------------------------
Artikel 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Lidmaatschap van een Lid eindigt in geval van: -------------------------------------------
a. opzegging van het Lidmaatschap door Kredietunie Binnenvaart Nederland ------
overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9; ---------------------------------------------
b. opzegging van het Lidmaatschap door het Lid overeenkomstig de bepalingen --
van Artikel 10; -------------------------------------------------------------------------------------
4
c. ontzetting overeenkomstig de bepalingen van Artikel 11; ------------------------------
d. een juridische fusie of juridische splitsing van Kredietunie Binnenvaart ------------
Nederland tengevolge waarvan Kredietunie Binnenvaart Nederland ophoudt te
bestaan dan wel waarvoor geen toestemming is verleend door het Bestuur. -----
e. beëindiging van de Ledenovereenkomst met een Lid; ----------------------------------
f. het overlijden van een lid, zijnde een natuurlijk persoon. ------------------------------
2. Ingeval een Lid een juridische fusie of juridische splitsing aangaat als gevolg ---------
waarvan het Lid ophoudt te bestaan, of op andere wijze betrokken is bij een ----------
transactie met als resultaat dat het geheel of een gedeelte van haar vermogen -------
(inclusief het Lidmaatschap) onder algemene titel overgaat, zal het Lidmaatschap ---
met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen alleen overgaan op de --------
verkrijgende partij dan na toestemming van het Bestuur. Voorafgaand aan de --------
transacties zoals omschreven in de vorige zin dient schriftelijke mededeling daarvan
plaats te vinden aan het Bestuur. ------------------------------------------------------------------
Beëindiging door Kredietunie Binnenvaart Nederland -----------------------------------------
Artikel 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Bestuur kan bij mededeling, namens Kredietunie Binnenvaart Nederland, het ---
Lidmaatschap van een Lid opzeggen indien: ----------------------------------------------------
a. een Lid surséance van betaling heeft verkregen, in staat van faillissement wordt
verklaard, wordt ontbonden of soortgelijke maatregelen onder buitenlands recht
worden genomen; --------------------------------------------------------------------------------
b. een Lid niet aan enige van zijn verplichtingen jegens Kredietunie Binnenvaart --
Nederland voldoet; -------------------------------------------------------------------------------
c. een Lid niet aan enige van zijn verplichtingen uit de Ledenovereenkomst --------
voldoet, of geen partij (meer) is bij de Ledenovereenkomst; --------------------------
d. van Kredietunie Binnenvaart Nederland redelijkerwijs niet kan worden gevergd
het Lidmaatschap van een Lid te laten voortduren, overeenkomstig artikel 35 lid
2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -------------------------------------------------
e. een Lid niet langer voldoet aan een of meer van de vereisten voor het ------------
Lidmaatschap zoals omschreven in deze Statuten. -------------------------------------
2. Indien zich een geval voordoet als bedoeld in lid 1 a. van dit Artikel, zal het Lid het --
Bestuur daarvan terstond in kennis stellen. Indien zich een geval voordoet als --------
bedoeld in lid 1 b. tot en met e. van dit Artikel, zal het Bestuur aan dat Lid van zijn --
besluit tot opzegging kennisgeving doen per aangetekende brief waarin de redenen
voor de opzegging en de datum waarop het Lidmaatschap eindigt, zijn vermeld. Het
Bestuur kan de datum van beëindiging bepalen. -----------------------------------------------
3. Ingeval van een besluit tot opzegging van het Lidmaatschap namens Kredietunie ---
Binnenvaart Nederland, kan het betreffende Lid bij de Algemene Ledenvergadering
in beroep gaan gedurende één (1) maand nadat dit Lid kennisgeving van het ---------
betreffende besluit heeft ontvangen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het Lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste Lid -----
toegang heeft tot de Algemene Ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing ---
en/of het besluit tot opzegging van het Lidmaatschap van het betreffende Lid wordt -
behandeld, bevoegd is daar het woord te voeren en zich in die vergadering te laten -
bijstaan door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris. ------------------------------------
4. Ten aanzien van Leden die tevens bestuurder zijn of lid van de Raad van Toezicht --
kan het lidmaatschap alleen door de Algemene Ledenvergadering worden ------------
opgezegd. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Beëindiging door een Lid --------------------------------------------------------------------------------
5
Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Een Lid kan te allen tijde door schriftelijke kennisgeving aan het Bestuur het ----------
Lidmaatschap opzeggen tegen een door het Bestuur nader te bepalen termijn van --
ten hoogste twaalf (12) maanden. ------------------------------------------------------------------
2. Het Bestuur zendt aan het desbetreffende Lid binnen veertien (14) dagen een --------
schriftelijke ontvangstbevestiging met afschrift daarvan aan de leden van de ----------
Ledenraad. -----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Onverminderd het hiervoor in lid 1 van dit Artikel bepaalde heeft elk Lid het recht zijn
Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen: --------------------------------------
a. indien van een Lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het Lidmaatschap te
laten voortduren; ---------------------------------------------------------------------------------
b. na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur; dan wel --------------
c. Kredietunie Binnenvaart Nederland surséance van betaling heeft verkregen, in
staat van faillissement wordt verklaard, wordt ontbonden of soortgelijke ----------
maatregelen onder buitenlands recht worden genomen. ------------------------------
Een wijziging van de in deze statuten genoemde of krachtens deze statuten ----------
vastgestelde verplichtingen van een Lid en voorts in het algemeen een wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen, vormen geen grond voor onmiddellijke -----------
opzegging van het Lidmaatschap als bedoeld in artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het --
Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------------------------------------
Ontzetting van een Lid ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Bestuur kan een Lid uit het Lidmaatschap ontzetten, indien dat Lid: ----------------
a. in strijd handelt met de Statuten, de Ledenovereenkomst of andere ----------------
reglementen, voor zover van toepassing; --------------------------------------------------
b. in strijd handelt met een geldig genomen besluit, of ------------------------------------
c. Kredietunie Binnenvaart Nederland op onredelijke wijze benadeelt. ----------------
2. Het Bestuur zal het betrokken Lid per aangetekende brief kennis geven van het -----
besluit tot ontzetting met vermelding van de redenen waarop het besluit is -------------
gebaseerd. -----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Artikel 9 lid 2, tweede volzin en lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing op dit -----
Artikel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ten aanzien van Leden die tevens bestuurder zijn of lid van de Raad van Toezicht --
kan alleen de Algemene Ledenvergadering over ontzetting beslissen. -------------------
Rechten en Verplichtingen bij Beëindiging ---------------------------------------------------------
Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Na het eindigen van het Lidmaatschap verliest een (oud) Lid terstond alle voor haar
daaraan verbonden rechten, daaronder begrepen het verlies van alle rechten op het
vermogen van Kredietunie Binnenvaart Nederland, behoudens restitutie. ---------------
2. Na het eindigen van het Lidmaatschap is een (oud) Lid verplicht: -------------------------
a. op eerste aanmaning van het Bestuur aan Kredietunie Binnenvaart Nederland -
al hetgeen te voldoen, uit welke hoofde ook, hetgeen zij aan Kredietunie ---------
Binnenvaart Nederland verschuldigd is; ----------------------------------------------------
b. na het eindigen van het Lidmaatschap in de loop van een boekjaar is het (oud)
Lid niettemin de voor dat boekjaar vastgestelde contributie verschuldigd alsook
de vergoedingen en heffingen als is bepaald in Artikel 15; ----------------------------
c. nu alle door Kredietunie Binnenvaart Nederland ten behoeve van het Lid --------
aangegane verbintenissen van rechtswege komen te vervallen, waaronder het
stellen van zekerheden, deze verbintenissen als eigen verplichtingen door het -
6
desbetreffende Lid jegens degene met wie ze zijn aangegaan te worden ---------
nagekomen; en -----------------------------------------------------------------------------------
d. tot storting van een eventueel door Kredietunie Binnenvaart Nederland vast te -
stellen waarborgsom als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen ----
jegens Kredietunie Binnenvaart Nederland. -----------------------------------------------
3. Na het eindigen van het Lidmaatschap blijven die bepalingen van de --------------------
Ledenovereenkomst op een (oud) Lid van toepassing waarvan is bepaald dat zij bij -
beëindiging van de Ledenovereenkomst van kracht zullen blijven. ------------------------
Rechten en Verplichtingen van Leden ---------------------------------------------------------------
Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Door toetreding onderwerpen de Leden zich aan alle bepalingen van deze Statuten
en aan alle voorschriften, reglementen en verdere besluiten van Kredietunie ----------
Binnenvaart Nederland. -------------------------------------------------------------------------------
2. De Leden hebben de volgende verplichtingen: -------------------------------------------------
a. om de Ledenovereenkomst aan te gaan; --------------------------------------------------
b. om op eerste aanmaning van het Bestuur aan Kredietunie Binnenvaart -----------
Nederland al hetgeen te voldoen, uit welke hoofde ook, hetgeen zij aan ----------
Kredietunie Binnenvaart Nederland verschuldigd zijn; ----------------------------------
c. een Lid houdt zich aan de aard en inhoud van de bepalingen van de Statuten --
en het Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland alsook aan
de besluiten die op grond van deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement --
Kredietunie Binnenvaart Nederland zijn en worden genomen en de daaruit ------
voortvloeiende gedragingen; ------------------------------------------------------------------
d. een Lid is gehouden de door Kredietunie Binnenvaart Nederland vastgestelde -
contributie, alsmede de vergoedingen en heffingen nauwgezet te voldoen op de
daarvoor door Kredietunie Binnenvaart Nederland aangegeven tijdstippen; ------
e. het verrichten van werkzaamheden als vrijwilliger zoals omschreven in Artikel --
35; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
f. een Lid onthoudt zich van geldverkeer tussen Leden onderling en zal het --------
betalingsverkeer voor zover dat niet overschrijvingen tussen de cliënten binnen
de eigen administratie betreft - uitsluitend leiden over Kredietunie Binnenvaart -
Nederland of over een door Kredietunie Binnenvaart Nederland aan te wijzen --
instelling; en ---------------------------------------------------------------------------------------
g. een Lid zal ten aanzien van zijn relatie tot Kredietunie Binnenvaart Nederland --
en de overige Leden voor zijn administratie, akten, formulieren en andere -------
bescheiden gebruik maken van modellen welke door Kredietunie Binnenvaart --
Nederland zijn vastgesteld en goedgekeurd. ---------------------------------------------
3. Het Bestuur kan aan enige verplichting van de Leden ontheffing verlenen en aan ----
deze ontheffing voorwaarden verbinden. Worden de voorwaarden niet vervuld dan -
wordt de ontheffing geacht niet te zijn verleend. ------------------------------------------------
4. De Leden hebben het recht: -------------------------------------------------------------------------
a. deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, voorstellen te doen en -----
daarin hun stemrecht uitoefenen. ------------------------------------------------------------
b. om het Ledenregister te raadplegen; --------------------------------------------------------
c. om de opgestelde jaarrekening en andere door de wet vereiste aanvullende ----
informatie met betrekking tot de jaarrekening in te zien en, indien gewenst, -----
kosteloos een kopie van de voornoemde documenten te ontvangen; en ----------
7
d. op de dienstverlening van Kredietunie Binnenvaart Nederland als omschreven -
in het doel van Kredietunie Binnenvaart Nederland en Artikel 4 en zoals nader -
uitgewerkt in de Ledenovereenkomst. ------------------------------------------------------
Geldmiddelen -------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ter realisering van het doel van Kredietunie Binnenvaart Nederland benodigde gelden
kunnen onder meer worden verkregen door: ----------------------------------------------------------
a. de uitgifte van Ledencertificaten, obligaties of andere vermogenstitels; ------------------
b. het in rekening brengen van een jaarlijkse contributie aan de Leden; --------------------
c. het aan de Leden in rekening brengen van vergoedingen en heffingen voor, door of
door toedoen van Kredietunie Binnenvaart Nederland verleende diensten; -------------
d. het aangaan van kredieten en geldleningen bij de Leden, waaronder begrepen de --
uitgifte van ledencertificaten, obligaties of andere vermogenstitels; en -------------------
e. overige baten. -------------------------------------------------------------------------------------------
Vaststelling Vergoedingen en Heffingen ------------------------------------------------------------
Artikel 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op voorstel van het Bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering de hoogte vast van de
vergoedingen en heffingen. --------------------------------------------------------------------------------
Bestuur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Bestuur is belast met het besturen van Kredietunie Binnenvaart Nederland met -
inachtneming van de bepalingen van deze Statuten. In het kader daarvan ziet het ---
Bestuur toe op de naleving van de Statuten, reglementen en besluiten van ------------
Kredietunie Binnenvaart Nederland en voert de besluiten van de organen uit. ---------
2. Het Bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit drie
(3) of meer leden. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal leden van het ----
Bestuur vast. --------------------------------------------------------------------------------------------
3. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden van Kredietunie -------
Binnenvaart Nederland en bepaalt hun bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden.
De arbeidsovereenkomsten met het personeel worden door het Bestuur namens ----
Kredietunie Binnenvaart Nederland – schriftelijk – aangegaan. Het Bestuur is het ----
hoogste orgaan voor het personeel van Kredietunie Binnenvaart Nederland. ----------
4. Het Bestuur bestaat uit natuurlijke personen. ---------------------------------------------------
5. De leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaren. ----------
6. De leden van het Bestuur zijn voor één periode herbenoembaar. -------------------------
Ontslag en Schorsing -------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
De leden van het Bestuur kunnen te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de ---
Algemene Ledenvergadering. -----------------------------------------------------------------------------
Benoeming ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Bestuur zal uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester -
aanwijzen en regelingen treffen voor hun vervanging bij afwezigheid. Een lid van het
Bestuur kan niet meer dan één functie bekleden. ----------------------------------------------
2. Behoudens een eventueel door de Algemene Ledenvergadering ingevoerd rooster -
van aftreden worden leden van het Bestuur benoemd voor een periode van vier (4) -
jaar. Vacatures worden zo spoedig mogelijk vervuld. Indien er vacatures in het -------
Bestuur zijn, zullen de zittende leden van het Bestuur volledig bevoegd en ------------
8
gerechtigd blijven om Kredietunie Binnenvaart Nederland te besturen en te -----------
vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------------
3. Indien een of meer leden van het Bestuur niet in functie zijn of in staat van belet -----
verkeren worden zijn/hun taken waargenomen door de zittende leden of lid van het -
Bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Beloning -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
De leden van het Bestuur ontvangen een beloning en een vergoeding voor kosten en ----
uitgaven, zoals vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering. ---------------------------
Bestuursvergaderingen -----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een lid van het Bestuur dat nodig acht, echter in ---
ieder geval ten minste eenmaal per kalendermaand. Besluiten van het Bestuur ------
kunnen alleen worden genomen indien de meerderheid van alle leden van het -------
Bestuur aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Elk lid van het Bestuur heeft één -
(1) stem. Indien de stemmen met betrekking tot een voorstel staken, kan de Raad --
van Toezicht de beslissing omtrent het betreffende voorstel nemen. ---------------------
2. Indien de Raad van Toezicht geen beslissing omtrent het onder lid 1 van dit artikel --
genoemde voorstel kan nemen, besluit de Algemene Ledenvergadering. ---------------
3. Alle vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland. De ----------------
bestuursvergaderingen kunnen worden bijgewoond en stemmen kunnen worden ----
uitgebracht door middel van elektronische communicatie. -----------------------------------
4. De Voorzitter zit de vergaderingen van het Bestuur voor. Ingeval van zijn --------------
afwezigheid zal de vergadering haar voorzitter benoemen. ---------------------------------
5. Besluiten van het Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van ----------
stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven in deze Statuten. -------
6. Het bestuur kan ook besluiten buiten vergadering nemen, mits de besluiten -----------
schriftelijk, daarbij inbegrepen per telefax, elektronische mail of iedere andere --------
manier zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement worden genomen met ----
unanieme stemmen door alle leden van het Bestuur. Elk buiten vergadering ----------
genomen besluit zal in de eerstkomende vergadering van het Bestuur worden --------
aangekondigd, in welke vergadering de schriftelijk uitgebrachte stemmen ter inzage
zullen zijn voor de leden van het Bestuur. -------------------------------------------------------
Vertegenwoordiging ---------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 21. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Bestuur vertegenwoordigt Kredietunie Binnenvaart Nederland. De bevoegdheid
tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) bestuurders gezamenlijk ---------
handelend. -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Het Bestuur kan besluiten om een of meer volmachten te verlenen aan een of meer
personen die geen lid van het Bestuur zijn, zo tezamen als ieder afzonderlijk, om ----
Kredietunie Binnenvaart Nederland binnen de grenzen van die volmachten te --------
vertegenwoordigen. Het Bestuur kan zo een gevolmachtigd persoon de titel van -----
directeur verlenen. -------------------------------------------------------------------------------------
3. In geval van tegenstrijdig belang tussen Kredietunie Binnenvaart Nederland en een
of meer leden van het Bestuur zal: -----------------------------------------------------------------
a. het bepaalde bij lid 1 onverminderd van toepassing blijven, tenzij de Raad van -
Toezicht een of meer personen heeft aangewezen om Kredietunie Binnenvaart
Nederland in het desbetreffende geval dan wel in het algemeen in geval van ---
een zodanig tegenstrijdig belang te vertegenwoordigen; ------------------------------
9
b. het desbetreffende lid zich aan de beraadslagingen onttrekken; hetzelfde geldt
voor het geval de beraadslagingen betrekking hebben op zijn persoon. -----------
Van een tegenstrijdig belang is onder meer sprake indien het een overeenkomst ----
betreft tussen een lid en Kredietunie Binnenvaart Nederland of een andere zakelijke
relatie betreft die een lid in privé aangaat. -------------------------------------------------------
4. De Algemene Ledenvergadering kan bepalen dat besluiten van het Bestuur aan -----
haar goedkeuring zijn onderworpen. --------------------------------------------------------------
De Algemene Ledenvergadering kan voorts bepalen dat voor bepaalde besluiten ----
van het bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht benodigd is. --------------------
Het Bestuur zal schriftelijk in kennis worden gesteld van zodanige besluiten, die -----
duidelijk zullen worden omschreven. Het ontbreken van goedkeuring tot een besluit
als bedoeld in dit lid zal aan de bevoegdheid van het Bestuur of de leden van het ---
Bestuur tot vertegenwoordiging van Kredietunie Binnenvaart Nederland geen --------
afbreuk doen. --------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene Ledenvergadering ---------------------------------------------------------------------------
Artikel 22. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Alle Leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Geen toegang tot -
de Algemene Ledenvergadering hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde
in Artikel 9 lid 3. -----------------------------------------------------------------------------------------
2. Ieder Lid, dat niet geschorst is, heeft één (1) stem in de Algemene -----------------------
Ledenvergadering. Een Lid dat stemgerechtigd is kan zich laten vertegenwoordigen
door een gevolmachtigde (die geen lid hoeft te zijn), mits een schriftelijke volmacht -
wordt overgelegd aan de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. --------------
3. Elk jaar zal tenminste één (1) Algemene Ledenvergadering worden gehouden. -------
4. Het Bestuur zal een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen zo vaak als het ------
Bestuur dit nodig acht, of op schriftelijk verzoek van een tiende van het totaal aantal
Leden dat niet is uitgesloten van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. -
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek is voldaan indien het verzoek ----------
elektronisch is vastgelegd. ---------------------------------------------------------------------------
5. Alle Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland. -------------------
6. Voor zover niet anders bepaald bij deze Statuten worden alle Algemene ---------------
Ledenvergaderingen ten minste veertien (14) dagen voorafgaand aan de dag van ---
bijeenkomst bijeengeroepen door middel van een oproepingsbrief waarin de ----------
agendapunten zijn vermeld. Indien geen oproeping overeenkomstig dit Artikel --------
geschiedt kan de Algemene Ledenvergadering besluiten nemen mits alle Leden ter -
vergadering zijn vertegenwoordigd. ----------------------------------------------------------------
7. Indien een Lid daarmee instemt kan de bijeenroeping geschieden door een langs ---
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt. -------------------------------------------------
8. Onderwerpen die niet zijn vermeld in de oproepingsbrief tot de Algemene --------------
Ledenvergadering kunnen niet worden behandeld tenzij alle Leden ter vergadering -
zijn vertegenwoordigd. --------------------------------------------------------------------------------
9. Indien het Bestuur of een Lid van oordeel is dat er een aangelegenheid van -----------
onmiddellijke urgentie is kan de Algemene Ledenvergadering worden -------------------
bijeengeroepen op een kortere termijn, doch nimmer binnen een periode van minder
dan veertien (14) dagen, behoudens goedkeuring van alle Leden. ------------------------
10. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur. In
geval van zijn afwezigheid voorziet de vergadering in haar voorzitterschap. ------------
10
11. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan die notulen van de ----------
vergadering houdt. -------------------------------------------------------------------------------------
12. Voor zover door de statuten geen grotere meerderheid wordt voorgeschreven, -------
worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------
13. Besluiten door de Leden kunnen in plaats van in een Algemene Ledenvergadering -
ook schriftelijk, waaronder begrepen een verklaring per telefax of e-mail, worden ----
genomen, mits met algemene stemmen van alle Leden. Zodanige besluiten kunnen
slechts geldig worden genomen met voorafgaande kennisgeving aan het Bestuur. --
Het Bestuur houdt aantekening van de door de Leden genomen besluiten. ------------
Ledenraad -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Kredietunie Binnenvaart Nederland kent een Ledenraad. -------------------------------
2. Indien en zolang geen Ledenraad in functie is worden de taken en bevoegdheden --
die bij of krachtens deze statuten aan de Ledenraad zijn toegekend, uitgeoefend ----
door de Algemene Ledenvergadering. ------------------------------------------------------------
3. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten de ingestelde Ledenraad op te --------
heffen. De opheffing van de Ledenraad treedt eerst in werking nadat het ---------------
desbetreffende besluit van de Algemene Ledenvergadering is neergelegd ten --------
kantore van het handelsregister. -------------------------------------------------------------------
Artikel 24. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Ledenraad staat het Bestuur bij in de bedrijfsvoering en adviseert over te nemen
besluiten, de kwaliteit en omvang van de dienstverlening en de maatschappelijke ---
betrokkenheid. De Ledenraad vertegenwoordigt de belangen van alle Leden en -----
fungeert als klankbord voor het Bestuur aangaande de Leden. ----------------------------
2. De Ledenraad bestaat uit een bij het Huishoudelijk Reglement Kredietunie ------------
Binnenvaart Nederland vast te stellen aantal leden, te benoemen uit de Leden. ------
3. De leiding van de Ledenraad berust bij de voorzitter van de Ledenraad, gekozen ----
door de Ledenraad uit diens midden. -------------------------------------------------------------
4. De duur van de benoeming alsmede een maximale zittingstermijn kunnen bij het ----
Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland worden vastgesteld. --
5. De wijze van bijeenroeping van de Ledenraad zal bij het Huishoudelijk Reglement --
Kredietunie Binnenvaart Nederland worden vastgesteld. ------------------------------------
6. Elk lid van de Ledenraad heeft één (1) stem in die Ledenraad. Het verloop van de --
vergadering, de besluitvorming daarin en de verslaglegging daarvan zullen bij het ---
Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland worden vastgesteld. --
Raad van Toezicht ------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van de Raad van ----
Toezicht. --------------------------------------------------------------------------------------------------
2. De instelling van de Raad van Toezicht treedt eerst in werking nadat het ---------------
desbetreffende besluit van de Algemene Ledenvergadering is neergelegd ten --------
kantore van het handelsregister. -------------------------------------------------------------------
3. Indien er geen Raad van Toezicht in functie is, worden de taken en bevoegdheden -
die bij of krachtens deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn toegekend, ----------
uitgeoefend door het Bestuur en zijn de bepalingen in deze statuten met betrekking
tot de Raad van Toezicht niet van kracht. --------------------------------------------------------
Artikel 26. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Algemene Ledenvergadering vast te
stellen aantal van één of meer natuurlijke personen. ------------------------------------------
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene --------------
Ledenvergadering. -------------------------------------------------------------------------------------
3. De leden van de Raad van Toezicht kunnen te allen tijde door de Algemene ----------
Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. -------------------------------------------
4. De Algemene Ledenvergadering zal aan de leden van de Raad van Toezicht ---------
vacatiegeld of een onkostenvergoeding toekennen. -------------------------------------------
Artikel 27. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het ---------
Bestuur en op de algemene gang van zaken in Kredietunie Binnenvaart Nederland -
en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij
de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het
belang van Kredietunie Binnenvaart Nederland en de met haar verbonden ------------
onderneming. --------------------------------------------------------------------------------------------
2. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van de ----
taak van de Raad van Toezicht noodzakelijke gegevens. -----------------------------------
3. De Raad van Toezicht heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van Kredietunie
Binnenvaart Nederland en is bevoegd de boeken en bescheiden en ---------------------
gegevensdragers van de Kredietunie Binnenvaart Nederland in te zien. De Raad van
Toezicht kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om
deze bevoegdheden uit te oefenen. De Raad van Toezicht kan zich ook in andere --
gevallen door deskundigen laten bijstaan. -------------------------------------------------------
Artikel 28. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De Raad van Toezicht vergadert telkenmale wanneer een lid van de Raad van -------
Toezicht, dan wel het Bestuur zulks nodig acht. ------------------------------------------------
Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is iedere lid bevoegd om, in persoon of bij -
schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel --
aan vergaderingen deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit -
te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden ---------
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter -------------
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. ---------------------------------------
2. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid van de Raad van ---------
Toezicht recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de Raad van ------
Toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte -----------
stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Een lid kan zich ter vergadering door een medelid bij schriftelijke volmacht doen -----
vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is voldaan indien
de volmacht elektronisch is vastgelegd. ----------------------------------------------------------
4. De Raad van Toezicht kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, -
per telefax of langs elektronische weg geschiedt en alle leden van de Raad van -----
Toezicht zich voor het voorstel hebben uitgesproken. ----------------------------------------
5. Bij het Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland kunnen regels -
worden gegeven omtrent de besluitvorming van de Raad van Toezicht. -----------------
6. De Raad van Toezicht vergadert tezamen met het Bestuur zo vaak de Raad van ----
Toezicht of het Bestuur zulks nodig acht. --------------------------------------------------------
Boekjaar, Jaarstukken, Verliezen en Winsten -----------------------------------------------------
Artikel 29. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van dat -----
kalenderjaar. ---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Jaarlijks, niet later dan zes (6) maanden na het einde van het boekjaar, tenzij deze -
termijn wordt verlengd door de Algemene Ledenvergadering met niet meer dan vijf -
(5) maanden op grond van bijzondere omstandigheden, zal het Bestuur de ------------
jaarrekening opstellen en voor de Leden ter inzage beschikbaar stellen. ----------------
3. Binnen dezelfde termijn zal het Bestuur voorts het jaarverslag ter inzage voor de ----
Leden beschikbaar stellen, tenzij Artikel 2:396 lid 6 of Artikel 2:403 van het ------------
Nederlands Burgerlijk Wetboek op Kredietunie Binnenvaart Nederland van ------------
toepassing is. --------------------------------------------------------------------------------------------
4. De door het Bestuur opgestelde en aan de Algemene Ledenvergadering over te -----
leggen jaarrekening zal door alle leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht ---
worden getekend. Indien de handtekening van een of meer van hen ontbreekt, zal --
de reden daarvoor worden vermeld. ---------------------------------------------------------------
5. Kredietunie Binnenvaart Nederland kan en, indien wettelijk vereist, zal aan een ------
accountant opdracht geven tot controle van de jaarrekening, welke opdracht zal -----
worden verleend door de Ledenvergadering. Indien de Ledenvergadering nalaat de
opdracht te verlenen zal het Bestuur daartoe bevoegd zijn. ---------------------------------
6. De accountant zal het onderzoek verrichten als bedoeld in Artikel 2:393 lid 3 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek en zal omtrent zijn onderzoek rapporteren aan het --
Bestuur. Hij zal het resultaat van zijn onderzoek weergeven in een verklaring ---------
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. ---------------------------------------------------
7. Indien geen accountantsverklaring als bedoeld in lid 6 van dit Artikel beschikbaar ---
komt, zal de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een (kas)commissie benoemen --
van tenminste twee personen die geen deel uitmaken van het Bestuur. Deze ---------
(kas)commissie zal de jaarrekening onderzoeken en verslag uitbrengen aan het -----
Bestuur van haar bevindingen zoals bedoeld in Artikel 2:48 lid 2 van het Nederlands
Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------------------------------------
8. Het Bestuur zal ervoor zorgen dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overig ------
aanvullende informatie die ingevolge Artikel 2:392, lid 1 van het Nederlands ----------
Burgerlijk Wetboek is vereist, ter inzage zullen liggen ten kantore van Kredietunie ---
Binnenvaart Nederland vanaf de dag van de oproep tot de Algemene -------------------
Ledenvergadering. Leden kunnen aldaar de stukken inzien en kosteloos daarvan ---
een afschrift ontvangen. ------------------------------------------------------------------------------
9. De jaarrekening zal worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. -------
10. Na vaststelling van de jaarrekening zal de Algemene Ledenvergadering een besluit -
nemen met betrekking tot het verlenen van decharge aan de leden van het Bestuur
voor de uitoefening van hun taken, voor zover de uitoefening van die zaken blijkt uit
de jaarrekening of anderszins daarvan kennis is gegeven aan de Algemene ----------
Ledenvergadering voor de vaststelling van de jaarrekening. De reikwijdte van de ----
decharge zal zijn onderworpen aan de daaraan gestelde wettelijke beperkingen. ----
11. De netto verliezen van Kredietunie Binnenvaart Nederland zullen, voor zover ---------
mogelijk, ten laste worden gebracht van de algemene reserves van Kredietunie ------
Binnenvaart Nederland. -------------------------------------------------------------------------------
Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 30. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. In de Statuten kan geen wijziging worden gebracht anders dan door een besluit -----
genomen in een Algemene Ledenvergadering. De oproepingsbrief tot de --------------
vergadering moet vermelden dat in de vergadering wijziging van de Statuten zal -----
13
worden voorgesteld. Het tekstvoorstel dient bij de oproepingsbrief te worden ----------
bijgesloten en zal ten kantore van Kredietunie Binnenvaart Nederland ter inzage ----
worden gelegd voor de Leden tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering tot en ---
met de datum waarop de vergadering zal worden gehouden. ------------------------------
2. De oproepingstermijn tot een zodanige vergadering is ten minste vierentwintig (24)
dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. -
3. Leden die, in reactie op de ontvangst van een voorstel tot statutenwijziging, daarop -
een wijziging willen zien aangebracht, dienen het voorstel ter kennis te brengen aan
het Bestuur, onder vermelding van de tekst van de wijziging, op een termijn van -----
tenminste zeven (7) dagen voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering zal
worden gehouden en het Bestuur zal terstond ten minste vijf (5) dagen voor de ------
vergadering, de andere Leden berichten en de hiervoor bedoelde tekst van de -------
wijziging toezenden. -----------------------------------------------------------------------------------
4. De Algemene Ledenvergadering kan een besluit tot statutenwijziging alleen nemen -
met een drie/vierde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste
de helft van het aantal stemgerechtigde Leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ----
5. Het bepaalde bij de leden 1, 2 en 3 van dit Artikel is niet van toepassing indien alle -
Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de Algemene Ledenvergadering en het
voorstel tot statutenwijziging genomen wordt met algemene stemmen. ------------------
Ontbinding en Vereffening -------------------------------------------------------------------------------
Artikel 31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kredietunie Binnenvaart Nederland wordt ontbonden: ----------------------------------------
a. door een besluit tot ontbinding, genomen met algemene stemmen door de ------
Algemene Ledenvergadering; of -------------------------------------------------------------
b. indien er geen Leden meer zijn. --------------------------------------------------------------
2. Kredietunie Binnenvaart Nederland zal gedurende haar liquidatie blijven ---------------
voortbestaan voor zover vereist teneinde haar activa en passiva te vereffenen. In ---
haar uitgaande documenten en aankondigingen dienen de woorden ‘in liquidatie’ ----
aan haar naam te worden toegevoegd. -----------------------------------------------------------
3. Kredietunie Binnenvaart Nederland kan alleen worden ontbonden als bedoeld in lid 1
a. van dit Artikel bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, waarbij de -----------
oproepingsbrief tot de vergadering de Leden informeert dat ter vergadering het ------
besluit tot ontbinding van Kredietunie Binnenvaart Nederland zal worden ---------------
voorgesteld. ----------------------------------------------------------------------------------------------
4. De oproepingstermijn tot een zodanig vergadering is tenminste veertien (14) dagen,
de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. -----------
5. Indien Kredietunie Binnenvaart Nederland wordt ontbonden bij besluit van de ---------
Algemene Ledenvergadering, zullen de leden van het Bestuur de vereffenaars -------
worden, tenzij de Algemene Ledenvergadering andere vereffenaars heeft benoemd.
De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, verplichtingen en ---------------------
aansprakelijkheden als de leden van het Bestuur voor zover deze stroken met hun -
taak als vereffenaar. -----------------------------------------------------------------------------------
Bestemming van Overschot -----------------------------------------------------------------------------
Artikel 32. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het saldo na voldoening van de schulden komt gelijkelijk ten goede aan de Leden. --------
Toepasselijk Recht -----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 33. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De rechtsgeldigheid van de Statuten, de interpretatie van de bepalingen en de -------
rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, worden beheerst door Nederlands
14
recht. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Statuten en dwingend Nederlands -
recht, prevaleert Nederlands recht. Artikel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
is op deze Statuten van toepassing. ---------------------------------------------------------------
2. De bevoegdheid om een geschil aanhangig te maken vervalt in ieder geval een (1) -
jaar na het einde van de dag waarop het hetzij aan het besluit voldoende --------------
bekendheid is gegeven hetzij de belanghebbende van het besluit kennis heeft -------
genomen of daarvan verwittigd. --------------------------------------------------------------------
Reglementen --------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 34. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het Bestuur stelt het Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland --
op. De Algemene Ledenvergadering stelt het Huishoudelijk Reglement Kredietunie -
Binnenvaart Nederland vast. ------------------------------------------------------------------------
2. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement Kredietunie Binnenvaart Nederland ------
dienen te zijn goedgekeurd door de Ledenraad en bij afwezigheid van dat orgaan ---
door de Algemene Ledenvergadering. ------------------------------------------------------------
3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met de -
Statuten. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrijwilligers ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Leden zijn bereid om op vrijwillige basis werkzaamheden te verrichten ten behoeve
van Leden en/of Kredietunie Binnenvaart Nederland. De aard en omvang van die ---
werkzaamheden zal nader zijn bepaald in het Huishoudelijk Reglement Kredietunie
Binnenvaart Nederland. -------------------------------------------------------------------------------
2. Werkzaamheden verricht door Leden op basis van dit artikel zullen onbezoldigd zijn,
behoudens een eventuele onkostenvergoeding vast te stellen door het Bestuur. -----
Vermogenstitels ---------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 36. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kredietunie Binnenvaart kan (perpetuele) ledencertificaten en, indien en voor zover
wettelijk toegestaan, obligaties en andere vermogenstitels op naam uitgeven aan ---
haar leden waarvan de rechten bepaald worden door of krachtens deze Statuten en
het van toepassing zijnde reglement en waarop geen andere betalingen ---------------
plaatsvinden dan vermeld in dit artikel. -----------------------------------------------------------
2. Het in lid 1 bedoelde reglement wordt vastgesteld en gewijzigd krachtens besluit van
het bestuur onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Een wijziging --
van deze Statuten of het reglement kan ook een wijziging van de rechten van --------
houders van vermogenstitels of een wijziging van het karakter van de -------------------
vermogenstitels tot gevolg hebben. Een wijziging van Statuten of vaststelling of ------
wijziging van het reglement behoeft geen goedkeuring van de houders van de -------
betreffende vermogenstitels. ------------------------------------------------------------------------
3. Het Bestuur besluit onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering tot ------
uitgifte van vermogenstitels en stelt de modaliteiten vast waaronder deze --------------
vermogenstitels worden uitgegeven. Er worden geen uitgiftebewijzen uitgegeven. ---
4. De vermogenstitels hebben elk een nominale waarde van een zodanig bedrag als bij
de uitgifte te bepalen. Vermogenstitels dienen bij de uitgifte te worden betaald tenzij
bij de uitgifte anders is overeengekomen. --------------------------------------------------------
5. Vermogenstitels geven geen recht de Algemene Ledenvergadering bij te wonen en -
geven geen stemrecht. --------------------------------------------------------------------------------
6. Vermogenstitels zijn uitsluitend overdraagbaar binnen de kring van de Leden. De ---
overdracht van vermogenstitels geschiedt bij al dan niet onderhandse akte en --------
15
mededeling daarvan aan Kredietunie Binnenvaart Nederland. Kredietunie -------------
Binnenvaart Nederland kan een veiling organiseren voor de verhandeling van --------
vermogenstitels. ----------------------------------------------------------------------------------------
7. Op door Kredietunie Binnenvaart Nederland uitgegeven vermogenstitels kan geen --
pandrecht worden gevestigd. ------------------------------------------------------------------------
8. Kredietunie Binnenvaart Nederland kan jaarlijks aan de houders van vermogenstitels
een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen rentevergoeding uitkeren, -
bovenop de bij de uitgifte overeengekomen rente. Onverminderd het bepaalde in de
volgende volzin, wordt de nominale waarde van vermogenstitels niet aan de houders
van die vermogenstitels terugbetaald, anders dan in geval van intrekking van de -----
vermogenstitels als bedoeld in lid 10 van dit artikel of ingeval van ontbinding van ----
Kredietunie Binnenvaart Nederland. Bij de uitgifte van vermogenstitels kan, indien en
voor zover wettelijk toegestaan en na voorafgaande goedkeuring van de Algemene -
Ledenvergadering, worden bepaald dat de nominale waarde van vermogenstitels ---
aan de houders van die vermogenstitels wordt terugbetaald. -------------------------------
9. Kredietunie Binnenvaart Nederland houdt nauwkeurig aantekening van de uitgifte, --
overdracht en overgang van vermogenstitels. De aldus bijgehouden administratie, --
welke in het bijzonder moet vermelden de nominale waarde van de verschillende ---
soorten vermogenstitels, de data van uitgifte, overdracht en overgang, geldt als ------
volledig bewijs ten aanzien van de vermogenstitels. ------------------------------------------
10. Het bestuur kan onder goedkeuring van de Raad van Toezicht besluiten tot -----------
intrekking van vermogenstitels van een bepaalde soort, mits op iedere ------------------
vermogenstitel van die soort een bedrag wordt terugbetaald gelijk aan de nominale -
waarde van de betreffende vermogenstitel. -----------------------------------------------------
11. Ingeval van ontbinding van Kredietunie Binnenvaart Nederland wordt op iedere ------
vermogenstitel een bedrag terugbetaald. --------------------------------------------------------
Verrekening ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 37. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kredietunie Binnenvaart Nederland kan al hetgeen zij uit hoofde van deze Statuten,
reglementen, Ledenovereenkomst of uit welken andere hoofde ook te eniger tijd van
een Lid of oud Lid te vorderen heeft verrekenen met hetgeen Kredietunie --------------
Binnenvaart Nederland aan een Lid of oud Lid schuldig is, ook indien die vordering -
van het Lid of oud Lid nog niet opeisbaar is. ----------------------------------------------------
2. Het (oud) Lid dat enig bedrag uit welken hoofde dan ook verschuldigd is aan ---------
Kredietunie Binnenvaart Nederland kan dit nimmer verrekenen met hetgeen ----------
Kredietunie Binnenvaart Nederland aan haar verschuldigd is, tenzij Kredietunie ------
Binnenvaart Nederland daarmee schriftelijk heeft ingestemd. ------------------------------
Kosten ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 38. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle kosten veroorzaakt door de al dan niet gerechtelijke invordering van door een Lid of
oud Lid aan Kredietunie Binnenvaart Nederland verschuldigde bedragen, komen ten laste
van het betrokken Lid of oud Lid. -------------------------------------------------------------------------
Slotbepalingen -----------------------------------------------------------------------------------------------
Tenslotte verklaarden de verschenen personen: -----------------------------------------------------
1. voor de eerste maal zijn tot bestuurders van de coöperatie benoemd: de heer mr. ---
Gerhardus Marcellinus Maria Hobbenschot voornoemd tot secretaris, de heer Jan --
Blonk voornoemd tot bestuurslid en de heer Krijn de Blaeij voornoemd tot -------------
bestuurslid. -----------------------------------------------------------------------------------------------
16
2. Het eerste boekjaar van Kredietunie Binnenvaart Nederland zal eindigen op ----------
éénendertig december tweeduizend vijftien. ----------------------------------------------------
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld. --------------------------------------------------------------------------------------------------
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. --------------------------
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen ----
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben -----
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. --------------------------------------------------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -----
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. ---------------------------------------------
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio