BKN biedt
leden toegang tot
bedrijfskrediet

Meer weten?

Algemene Kredietvoorwaarden

BKN                

versie 2015

Artikel 1 Definities

1. In deze Algemene Kredietvoorwaarden wordt verstaan onder:

De coöperatie: Coöperatieve Binnenvaart Kredietunie Nederland U.A. (hierna ook BKN):
de coöperatieve kredietvereniging die de kredieten of het krediet verstrekt, als ook haar eventuele rechtsopvolger(s);

Kredietnemer: het lid van BKN aan wie het krediet is verstrekt, daaronder begrepen de eventuele medekredietnemer, alsmede zijn rechtsopvolger(s);

Kredietovereenkomst: de overeenkomst waarop de Algemene Kredietvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede elke schriftelijke aanvulling en/of wijziging op de overeenkomst;

Krediet: elk ter zake van de kredietovereenkomst verstrekt en/of nog uitstaand bedrag dat de Kredietnemer aan BKN verschuldigd is;

Algemene Ledenvergadering: de vergadering van de leden van BKN;

Coaching: de coaching en begeleiding van de Kredietnemer door een door BKN aangewezen coach in het kader van de coaching gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst;

2  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Kredietnemer en hem, wordt ook bedoeld Kredietneemster en haar, respectievelijk mee-verbonden Kredietnemers en hen, voor wie dit van toepassing is.


Artikel 2 Werkingsfeer

Deze algemene kredietvoorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen BKN en de Kredietnemer, voor zover daarvan niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in andere bijzondere voorwaarden. Als door of namens een Kredietnemer andere Algemene Kredietvoorwaarden van toepassing zijn of worden verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding met BKN, tenzij BKN daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
Op deze Algemene Kredietvoorwaarden en de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Een door BKN rechtsgeldig getekend uittreksel uit haar administratie strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, in welk geval de betalingsverplichting niet wordt opgeschort.
Een Kredietnemer kan slechts een beroep doen op de door BKN afgegeven verklaringen, met inbegrip van mededelingen, indien deze schriftelijk zijn geschied.

Artikel 3 Zorgplicht BKN

1. BKN neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de leden. Geen van de bepalingen van deze Algemene Kredietvoorwaarden of van de door BKN gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.

2. De Kredietnemer neemt jegens BKN de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van BKN. De Kredietnemer stelt BKN in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren. De Kredietnemer mag van de diensten en/of producten van BKN  geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor BKN of haar reputatie of voor de integriteit van het financiële stelsel.

Artikel 4 Inschakeling derden

1. BKN mag bij haar dienstverlening gebruik maken van derden en werkzaamheden (deels) uitbesteden. BKN mag kredietanalyse, kredietbeoordeling, de “rating” en de kredietadministratie en de zekerheden administratie, en de bewaring van zekerheden, het kredietbeheer, al dan niet op naam van BKN, aan derden uitbesteden, in bewaring geven of door derden laten beheren, mits de privacy van de Kredietnemer gewaarborgd blijft.

2. Als de Kredietnemer BKN een opdracht of volmacht geeft, mag BKN ter uitvoering daarvan ook handelen met zichzelf als wederpartij, en mag zij die opdracht of volmacht ook aan een derde geven.

3. BKN neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Als de Kredietnemer zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van die keuze voor rekening van de Kredietnemer.


Artikel 5 Gegevens Kredietnemer

De Kredietnemer en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan BKN alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer hun identiteit, burgerservicenummer, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid, huwelijks-of partnerschapsgoederenregime, rechtsvorm, woon-en/of (statutaire) vestigingsplaats, -voor zover van toepassing -hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan BKN worden meegedeeld. BKN mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als de Kredietnemer een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn de Kredietnemer en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van BKN inzicht te verschaffen in de eigendoms-en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.


Artikel 6 Handtekening

De Kredietnemer en zijn vertegenwoordigers deponeren op eerste verzoek van BKN een voorbeeld van hun handgeschreven handtekening bij BKN op een wijze en/of in een vorm als door BKN bepaald. Het van een persoon verkregen voorbeeld geldt tegenover BKN als weergave van zijn actuele handgeschreven handtekening, ongeacht de hoedanigheid waarin hij tegenover BKN handelt, totdat BKN van een wijziging in kennis is gesteld.


Artikel 7 Volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De Kredietnemer mag aan een derde volmacht geven om namens hem met BKN te handelen. De gevolmachtigde is niet bevoegd de aan hem verleende volmacht door te geven aan een derde. De Kredietnemer is tegenover BKN aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen, die zijn aangegaan door de gevolmachtigde. BKN kan verlangen dat een volmacht op een bepaalde wijze en/of in een bepaalde vorm en/of volgens een bepaalde procedure wordt gegeven. BKN hoeft niet met een gevolmachtigde te (blijven) handelen.

2. Als de bevoegdheid van een vertegenwoordiger van de Kredietnemer eindigt of zich in verband met die bevoegdheid een wijziging voordoet, is de Kredietnemer verplicht, ongeacht inschrijving in openbare registers of openbaarmaking daarvan, dat einde of die wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan BKN mee te delen. BKN mag opdrachten die aan haar zijn gegeven door een vertegenwoordiger voordat of kort nadat BKN die mededeling van het einde of de wijziging heeft ontvangen, rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.

3. De Algemene Kredietvoorwaarden en alle overige tussen de Kredietnemer en BKN toepasselijke bepalingen, regels en beperkingen zijn van overeenkomstige toepassing op de vertegenwoordiger in verband met de uitoefening van zijn vertegenwoordiging.
De Kredietnemer is verantwoordelijk voor de naleving daarvan door zijn vertegenwoordiger en zal er voor zorgen dat de Kredietnemer en de vertegenwoordiger elkaar volledig geïnformeerd houden over al hetgeen voor hen als Kredietnemer en vertegenwoordiger van belang is of kan zijn.


Artikel 8 Persoonsgegevens

BKN mag persoonsgegevens van de Kredietnemer en van diens vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot door de Kredietnemer afgenomen producten en diensten, verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en BKN bindende gedragscodes en deze binnen de groep waartoe BKN behoort uitwisselen voor het beheer van de relatie met de Kredietnemer, ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die BKN inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van diensten. Dit kan, onder meer in het kader van het betalingsverkeer via een bank.


Artikel 9 Continuïteit in dienstverlening

BKN stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. BKN streeft ernaar onderbreking / storing, voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.


Artikel 10 Overlijden Kredietnemer

1. BKN moet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld van het overlijden van de Kredietnemer. Zolang BKN niet op deze wijze in kennis is gesteld van het overlijden van de Kredietnemer, mag zij door of namens hem gegeven opdrachten (blijven) uitvoeren. BKN mag opdrachten die aan haar zijn gegeven voordat of kort nadat BKN in kennis is gesteld van het overlijden van een Kredietnemer rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.

2. Na het overlijden van de Kredietnemer kan BKN verlangen dat degene(n) die stelt/stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de nalatenschap van de Kredietnemer te verrichten ten bewijze daarvan een verklaring van erfrecht, afgegeven door een Nederlandse notaris, en/of andere door BKN acceptabel geoordeelde documenten aan BKN overlegt/overleggen.

3. BKN is niet verplicht opnieuw informatie te verschaffen over handelingen en transacties die zijn verricht voor het moment van het overlijden.


Artikel 11 Naam en adres

1. De Kredietnemer deelt BKN mee naar welk adres voor hem bestemde documenten en/of informatie kunnen worden gezonden. De Kredietnemer deelt naams-en adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan BKN mee. Als het adres van de Kredietnemer door zijn toedoen niet (meer) bij BKN bekend is, kan BKN onderzoek doen naar het adres van de Kredietnemer zonder daartoe verplicht te zijn. De kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de Kredietnemer. De Kredietnemer die geen bij BKN bekend adres heeft, wordt geacht zijn postadres te hebben gekozen op het adres waar BKN gevestigd is, tenzij anders overeengekomen.

2. Als een product of dienst van BKN door twee of meer personen wordt afgenomen, zendt BKN de documenten en/of informatie naar het adres dat door die personen aan BKN is opgegeven. Als daarover geen overeenstemming (meer) bestaat tussen die personen, mag BKN zelf kiezen naar welk adres van die personen zij de documenten en/of informatie zendt.


Artikel 12 Nederlandse taal

De communicatie tussen BKN en de Kredietnemer geschiedt in het Nederlands, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. BKN kan verlangen dat de Kredietnemer documenten die luiden in een andere taal dan het Nederlands, ten genoegen van haar op kosten van de Kredietnemer in het Nederlands of in een andere door BKN akkoord bevonden taal laat vertalen door een daartoe naar het oordeel van BKN bekwaam persoon. Een in Nederland in de desbetreffende taal beëdigd vertaler is in ieder geval daartoe bevoegd.


Artikel 13 Gebruik van communicatiemiddelen

De Kredietnemer is verplicht in het verkeer met BKN zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, fax, e-mail, post of andere communicatiemiddelen.


Artikel 14 Gegevens en opdrachten

1. De Kredietnemer draagt er zorg voor dat BKN tijdig beschikt over alle gegevens waarvan BKN aangeeft of waarvan de Kredietnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening door BKN. De Kredietnemer draagt er zorg voor dat tot BKN of tot een door BKN aangewezen derde gerichte verklaringen, zoals opdrachten, opgaven en mededelingen aan BKN, duidelijk en volledig zijn en de juiste gegevens bevatten. De Kredietnemer houdt zich daarbij aan door BKN gegeven voorschriften en aanwijzingen.

2. De Kredietnemer maakt bij zijn tot BKN, of tot een door BKN aangewezen derde, gerichte verklaringen gebruik van door BKN voorgeschreven of goedgekeurde gegevensdragers of communicatiemiddelen. De Kredietnemer gebruikt deze met inachtneming van door BKN gegeven voorschriften en aanwijzingen.

3. BKN mag de uitvoering van opdrachten opschorten of weigeren als deze niet op een correcte wijze zijn gegeven. BKN mag in bijzondere omstandigheden weigeren een door of namens de Kredietnemer gegeven opdracht uit te voeren of een gevraagde dienst te verrichten.


Artikel 15 Bewijskracht en bewaartermijn administratie

Tegenover de Kredietnemer strekt een uittreksel uit de administratie van BKN tot volledig bewijs, behoudens door de Kredietnemer geleverd tegenbewijs. BKN hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.


Artikel 16 Controle van door BKN verschafte gegevens en uitgevoerde opdrachten

1. De Kredietnemer dient de door BKN aan hem verzonden of op een andere wijze aan hem ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s of andere opgaven of andere gegevens zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren. Als BKN aan de Kredietnemer dergelijke berichten elektronisch ter beschikking stelt, dient de Kredietnemer de gegevens zo spoedig mogelijk te controleren nadat zij aan hem ter beschikking zijn gesteld. Als datum van verzending of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit kopieën, verzendlijsten of anderszins uit de administratie van BKN. De Kredietnemer dient zo spoedig mogelijk te controleren of BKN door of namens hem gegeven opdrachten juist en volledig heeft uitgevoerd. Als de Kredietnemer geen bericht van BKN ontvangt, terwijl hij weet of zou moeten weten dat hij een bericht van BKN kan verwachten, stelt hij BKN daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. Als de Kredietnemer een onjuistheid of onvolledigheid constateert, moet hij BKN daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van (verdere) schade. Als BKN constateert dat zij een fout of vergissing heeft gemaakt, herstelt zij die zo spoedig mogelijk. BKN stelt de Kredietnemer zo spoedig mogelijk in kennis van de geconstateerde fout of vergissing.
3. BKN is bevoegd een fout of vergissing zonder instemming van de Kredietnemer te herstellen en om een onterechte boeking ongedaan te maken. BKN is bevoegd om de creditering van een rekening van de Kredietnemer ingevolge een door een beschikkingsonbevoegde of handelingsonbekwame persoon gegeven opdracht ongedaan te maken.

4. Als de Kredietnemer een kopie vraagt van al eerder door BKN aan hem verstrekte gegevens, zal BKN die binnen redelijke termijn en tegen vergoeding van door BKN te maken redelijke kosten aan de Kredietnemer verschaffen, tenzij BKN de gegevens niet meer heeft of BKN een redelijke grond heeft om niet aan het verzoek te voldoen.


Artikel 17 Goedkeuring opgaven BKN

Als de Kredietnemer de inhoud van de door of namens BKN aan hem gezonden of ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s, andere opgaven of andere gegevens van BKN aan de Kredietnemer niet schriftelijk heeft betwist binnen dertien maanden nadat die gegevens door of namens BKN aan de Kredietnemer ter beschikking zijn gesteld, geldt de inhoud van die gegevens in elk geval en onverminderd de voor de Kredietnemer uit de kredietovereenkomst en/of uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen als door de Kredietnemer te zijn goedgekeurd. Als in die gegevens rekenfouten voorkomen, herstelt BKN die, ook nadat de termijn van dertien maanden is verstreken.


Artikel 18 Bewaar-en geheimhoudingsplicht

1. De Kredietnemer dient aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie-en beveiligingsmiddelen, passen,  pin-en toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig te bewaren en behandelen. De Kredietnemer dient met persoonlijke pin-en toegangscodes en dergelijke zorgvuldig om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen. De Kredietnemer houdt zich aan de door BKN gegeven beveiligingsvoorschriften.

2. Als de Kredietnemer weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens BKN aan hem ter beschikking gestelde middelen in handen van een onbevoegde zijn geraakt of daarmee misbruik is of kan worden gemaakt of dat een onbevoegde zijn pin-en/of toegangscode(s) kent, dient hij daarvan terstond mededeling te doen aan BKN.


Artikel 19: Vervroegde opeisbaarheid

Het krediet is direct opeisbaar en dient met lopende en eventueel achterstallige rente alsmede
drie (3) maanden extra rente en eventuele boete te worden terugbetaald:

1.  Bij niet nakoming door kredietnemer van enige verplichting uit de kredietovereenkomst of de voorwaarden, tenzij binnen acht (8) dagen na ingebrekestelling de verplichting alsnog is nagekomen;

2. Bij beslag op een goed van de kredietnemer, surseance van betaling van de kredietnemer,
toelating van de kredietnemer tot de wettelijke schuldsaneringsreling en in alle andere gevallen waarin kredietnemer het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

3. Indien de kredietnemer boedelafstand doet of indien de kredietnemer zijn woonplaats heeft verlaten zonder voldoende orde op het bestuur of beheer van zijn vermogen te hebben gesteld;

4. Bij ontbinding van het huwelijk of geregistreerde partnerschap van kredietnemer en/of bijoverlijden van de kredietnemer;

5. Indien na het verstrekken van het krediet blijkt dat de kredietnemer voor of bij het aangaan van de kredietovereenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt of relevante gegevens ten aanzien van zijn persoon verborgen heeft gehouden;

6. Indien de overeenkomst van overlijdensrisicoverzekering behorende bij de kredietovereenkomst nietig blijkt en/of de verzekering een uitkering doet op grond van de overeenkomst van overlijdensrisicoverzekering;

7. Indien de kredietnemer de afspraken die in het kader van de coaching gedurende de looptijd
van de kredietovereenkomst zijn gemaakt niet of niet naar behoren nakomt;

8. Indien niet of niet langer aan een of meer van de voorwaarden of bepalingen van de aan de
kredietnemer uitgebrachte en door hem geaccepteerde offerte wordt voldaan;

9. Indien BKN grond heeft te vrezen dat de kredietnemer in de nakoming van zijn hiervoor genoemde verplichtingen tekort zal schieten;

10. Bij opzegging van de relatie tussen kredietnemer en BKN;
11.  Indien kredietnemer de bedrijfsactiviteiten staakt;
12. Indien de kredietnemer emigreert naar het buitenland;
13. Indien de kredietnemer is uitgeschreven uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
14. Indien de rechtsvorm van de kredietnemer wijzigt;
15. Bij ontbinding van de vennootschap of rechtspersoon;
16. Bij verlies van de rechtspersoonlijkheid;
17. Bij beëindiging van de bevoegdheid van een of meerdere vertegenwoordigers van de rechtspersoon;
18. Bij intrekking van de vaarbevoegdheid van Kredietnemer voor een periode langer dan 3 maanden;
19. Bij intrekking van een of meer vergunningen die voor Kredietnemer zonder meer nodig zijn voor het uitoefenen van zijn beroep of         bedrijf;

20. Bij opzegging of opeising van het krediet blijft de overeenkomst van kracht zolang de kredietnemer niet aan zijn/haar   

       verplichtingen, uit welke hoofde ook, jegens BKN heeft voldaan.


Artikel 20: Aflossing, boetevrije vervroegde aflossing

Indien de kredietnemer na kredietverstrekking het krediet algeheel of gedeeltelijk wenst af te lossen, is de kredietnemer boeterente aan BKN verschuldigd. Deze boeterente bedraagt in ieder geval de de door BKN gederfde rente over de resterende looptijd.   
Voor het geval na overlijden van de kredietnemer de verzekeraar een uitkering doet op grond van de overeenkomst van overlijdensrisicoverzekering die niet toereikend mocht blijken te zijn om de restantschuld volledig af te lossen, kan de restantschuld, na verrekening van de uitkering, aan de rechtsopvolgers onder algemene titel van kredietnemer worden kwijtgescholden, indien daartoe, zulks ter uitsluitende beoordeling van BKN, aanleiding mocht bestaan.


Artikel 21 Provisies, rente en kosten

1. BKN brengt voor haar dienstverlening provisies, rente en kosten in rekening. BKN mag de hoogte hiervan wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de hoogte van die provisies, rente en kosten niet vooraf tussen de Kredietnemer en BKN is overeengekomen, zal BKN de bij haar gebruikelijke provisies, rente en kosten in rekening brengen.

2. In haar dienstverlening informeert BKN de Kredietnemer zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de hoogte van haar tarieven (provisies, rente, kosten). BKN draagt er zorg voor dat informatie hierover op eenvoudige wijze verkrijgbaar is.

3. De Kredietnemer dient de door haar verschuldigde provisies, rente en kosten te crediteren  op de juiste valutadag op de door BKN aan te geven bankrekening bij gebreke waarvan de Kredietnemer in gebreke is.


Artikel 22 Creditering onder voorbehoud:

Bij creditering van een ten gunste van de Kredietnemer(te) ontvangen bedrag geldt als voorbehoud dat BKN dit bedrag daadwerkelijk, definitief en onvoorwaardelijk, op haar bankrekening ontvangt.

                                                                                                                                                                   

Artikel 23 Pandrecht

1.  Door het van toepassing worden van deze Algemene Kredietvoorwaarden heeft de Kredietnemer:

a) zich verbonden de volgende goederen met inbegrip van de daarbij behorende nevenrechten aan BKN te verpanden tot zekerheid van al hetgeen BKN op enig moment, uit welken hoofde ook, van hem te vorderen heeft of verkrijgt:

i. Alle (geld-)vorderingen die de Kredietnemer, uit welken hoofde ook, op BKN heeft of verkrijgt;

ii. Alle zaken, waardepapieren, effecten en andere financiële instrumenten die een derde (bijvoorbeeld een bank), uit welken hoofde

    ook, van of voor de Kredietnemer onder zich heeft of verkrijgt;

iii. Alle aandelen in verzameldepots die zo’n derde onder haar beheer heeft of verkrijgt;

iv. Alle goederen die in de plaats van de goederen onder i, ii,of iii (zullen) treden.

b) Voor zover rechtens mogelijk, de sub a bedoelde goederen aan BKN in pand gegeven.

c) BKN onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om die goederen namens de Kredietnemer, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.

2. De Kredietnemer staat er voor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de desbetreffende goederen vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan BKN.

3.  BKN zal de verpande goederen, als de Kredietnemer daarover wil beschikken, vrijgeven indien de waarde van de daarna resterende verpande goederen voldoende dekking biedt voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de Kredietnemer te vorderen heeft of zal krijgen. BKN mag pas tot uitwinning van het verpande overgaan als zij een opeisbare vordering heeft op de Kredietnemer en de Kredietnemer met de nakoming daarvan in verzuim is. BKN zal niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig is voor de voldoening van de schuld van de kredietnemer. Nadat BKN van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal zij de Kredietnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.


Artikel 24 Polissen als onderpand

Indien tot meerdere zekerheid aan BKN zijn verpand, rechten voorvloeiende uit overeenkomsten van levens- en/of arbeidsongeschiktheids-, overlijdensrisico- en/of ongevallenverzekering, geldt onder meer het volgende:;

1. De verzekering(en) moet(en) tenminste gedurende de looptijd van de krediet, ook als deze wordt verlengd, worden voortgezet en de premies dienen stipt op de vervaldagen te worden voldaan.

2. BKN is bevoegd achterstallige premies met eventuele rente voor rekening van kredietnemer te voldoen.

3. BKN is bevoegd zichzelf als begunstigde aan te wijzen en de polis te (her)belenen.

4. De originele polis zal bij BKN berusten en moet zo spoedig mogelijk aan haar ter hand worden gesteld.

5. Indien enige ter zake van zodanige verzekering verschuldigde betaling, daaronder begrepen die van premie, niet tijdig geschiedt, is BKN bevoegd tot opzegging en afkoop van die verzekering en tot ontvangst van de afkoopwaarde ter betaling van de krediet, tot en ter hoogte van het bedrag van het krediet; BKN is in zodanig geval voorts bevoegd met de verzekeraar - eventueel in afwijking van de polisvoorwaarden - overeen te komen, dat die verzekering ongewijzigd van kracht blijft, zolang de waarde van deze daarvoor toereikend is.

6. Zodra een uitkering ter zake van zodanige verzekering opeisbaar wordt, is BKN - ongeacht de al of niet bestaande opeisbaarheid van het krediet - bevoegd tot ontvangst van die uitkering ter betaling van het krediet, tot en ter hoogte van het bedrag van het krediet.

7. Na betaling van het krediet zal de aanwijzing van BKN als eerste begunstigde vervallen zijn, zonder dat een nadere rechtshandeling daartoe nodig is.

8. ngeval van uitwinning van het pandrecht is BKN bevoegd tot afkoop van de verzekering.


Artikel 25 Coaching/begeleiding

BKN aanvaardt onder geen enkele voorwaarde enige aansprakelijkheid voor eventuele schade van kredietnemer, voortvloeiend uit de door BKN, in haar kredietofferte verplicht gestelde, en door kredietnemer gesloten overeenkomst tot coaching/begeleiding.


Artikel 26 Verrekening

BKN mag altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Kredietnemer te vorderen heeft, verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de Kredietnemer op BKN, ongeacht de valuta waarin de vorderingen en tegenvorderingen luiden. Als de vordering van BKN op de Kredietnemer of de tegenvordering van de Kredietnemer op BKN nog niet opeisbaar is, maakt BKN van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik tenzij op de tegenvordering beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt recht wordt gevestigd, de Kredietnemer zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt, de Kredietnemer failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt of een andere insolventieregeling of een wettelijke schuldsanering op de Kredietnemer van toepassing wordt. BKN stelt de Kredietnemer zo mogelijk voorafgaand aan de verrekening daarvan in kennis.


Artikel 27 Zekerheden

1. Door het van toepassing worden van deze Algemene Kredietvoorwaarden heeft de Kredietnemer zich jegens BKN verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van BKN op de Kredietnemer, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van BKN, ten genoegen van BKN, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door de Kredietnemer en genoegen van BKN te worden vervangen en / of aangevuld, dat BKN gelet op het risicoprofiel van de kredietnemer, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor BKN relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. BKN zal op verzoek van de Kredietnemer de reden van die zekerheidstelling, of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van de Kredietnemer.

2. Pand- en hypotheekrechten van BKN strekken voor het geval een andere financiële instelling als haar rechtsopvolgster onder algemene titel de relatie van de Kredietnemer met BKN, geheel of gedeeltelijk, voortzet mede ten gunste van die andere financiële instelling alsof deze BKN zelf was.

3.  BKN kan haar pand-of hypotheekrechten op ieder moment, geheel of gedeeltelijk, door opzegging beëindigen.

4.  Vestiging van een (nieuwe) zekerheid ten gunste van BKN strekt niet tot vervanging of vrijgave van (bestaande) zekerheden.

5.  Als deze Algemene Kredietvoorwaarden tegenover de Kredietnemer worden gebruikt ter wijziging, aanvulling en/of vervanging van eerdere Algemene Kredietvoorwaarden, blijven alle uit hoofde van die eerdere Algemene Kredietvoorwaarden bestaande zekerheden, rechten op zekerheden en verrekenbevoegdheden, onverkort van kracht naast de overeenkomstige rechten en bevoegdheden uit hoofde van deze Algemene Kredietvoorwaarden.


Artikel 28 Onmiddellijke opeisbaarheid

Als de Kredietnemer in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens BKN, mag BKN haar vorderingen op de Kredietnemer door opzegging onmiddellijk opeisbaar maken, tenzij dit gelet op de geringe betekenis van het verzuim niet gerechtvaardigd is. Een dergelijke opzegging geschiedt schriftelijk met vermelding van de reden.


Artikel 29 Bijzondere kosten

1. Als BKN wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de Kredietnemer en een derde, dan zal de Kredietnemer de daaruit voor BKN voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan haar vergoeden.

2.  Alle overige bijzondere kosten van BKN voortvloeiend uit de relatie met de Kredietnemer komen voor rekening van de Kredietnemer voor zover dit redelijk is.


Artikel 30 Belastingen en heffingen

Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door wie ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen de Kredietnemer en BKN komen voor rekening van de Kredietnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft.


Artikel 31 Vorm mededelingen

Mededelingen aan BKN moeten schriftelijk worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk met BKN een andere wijze van communicatie is overeengekomen.


Artikel 32 Incidenten en calamiteiten

Als zich bij (de uitvoering van) een overeenkomst tussen BKN en de Kredietnemer een incident of calamiteit dreigt voor te doen, voordoet of zich heeft voorgedaan, moet de Kredietnemer op verzoek van BKN alles doen of nalaten wat BKN in verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk acht.


Artikel 33 Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze Algemene Kredietvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Kredietvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.


Artikel 34 Klachten en geschillen

1.  Als de Kredietnemer niet tevreden is over de dienstverlening van BKN, dient hij zich eerst wenden tot BKN met inachtneming van de bij BKN daarvoor geldende procedure.

2.  Geschillen tussen de Kredietnemer en BKN worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, behoudens dwingend recht. De Kredietnemer kan een geschil ook voorleggen aan de bevoegde geschillen-en klachtencommissies.


Artikel 35 Opzegging van de relatie

Zowel de Kredietnemer als BKN kan de relatie tussen hen schriftelijk geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als BKN de relatie opzegt, deelt zij desgevraagd de reden van de opzegging aan de Kredietnemer mee. Na opzegging van de relatie worden de tussen de Kredietnemer en BKN bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de afwikkeling blijven deze Algemene Kredietvoorwaarden en de op de individuele overeenkomsten toepasselijke specifieke voorwaarden van toepassing.


Artikel 36 Contractoverneming

Door het van toepassing worden van deze Algemene Kredietvoorwaarden heeft de Kredietnemer, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van BKN, er bij voorbaat medewerking aan verleend dat zijn rechtsverhouding met BKN in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat.


Artikel 37 Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Kredietvoorwaarden

Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Kredietvoorwaarden worden niet van kracht dan nadat met de Algemene ledenvergadering van BKN overleg is gepleegd over die wijzigingen en aanvullingen en over de wijze waarop die wijzigingen en aanvullingen ter kennis van de Kredietnemer worden gebracht. De wijzigingen en aanvullingen worden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te  Rotterdam. De wijzigingen en aanvullingen zullen niet eerder van kracht worden dan zestig dagen na de datum van deponering.


Deze Algemene Kredietvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam.


                              
                                                            
               


             


‚Äč

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio